Nevutnipa ano Španijake sikhlovne- Sikhlovelapes Historija e Romengi

221

Кога се разговара за интеграцијата на Ромите во Европа, Шпанија често се наведува како позитивен пример и модел за останатите европски земји. Со најголемо ромско население во Западна Европа – приближно 750,000 Роми – Шпанија, преку неколку иницијативи на владата, се соочи со задачата за социјално вклучување и подобрување на квалитетот на животот на Ромите. Според  Миниоритијригхтс.орг,  шпанската влада е за периодот 2012-2020 година, усвои Национална стратегија за вклучување на Ромите со цел подобро координација помеѓу централната власт и автономните региони во исполнувањето на оваа задача. Претходно, преку Програмата за развој на Ромите, Шпанската Комисија за образование започна неколку образовни иницијативи кои се фокусираат на интеркултурни програми во основните училишта и, во автономни области, вработувањето на учениците Роми на возраст над 16 години е директно поддржано преку програми за промовирање на разни работни места и бројни обуки.

Kana kerlapes lafi  baš integracija e Romengiri  ani Evropa,  Španija sakanutne  vakerlapes sar  pozitivnikano primeri  thaj modelo  tar o okola avera raštre Evropake phuvja .

Tar maj baro đjenipa  ani Purabali Evropa-paše 750.000 Roma đjivdinena ani Španija, thaj prekal inicijativa e Španijake Rađjako,  arakenapes pere bukjaja te kerel lačharipe  thaj kvalitetnikano đjivdipe e Romane kedinako.

Sar s vakerlapes prekal o  Minorityrights.org,  Španijaki  rađji  ano vakti 2012-2020 berš, anga Nacionalnikani Strategija baš lejbe than tar Roma  ani koordinacija  maškar  centralnikano rađjalipe thaj avtonomnikane regionoja  ko pheripe  tar akala dajatve (zadače).

Anglal  odova prekal programa  buvlaribnaske o sa đjandipe e Romengoro,  Španijaki Komisija  baš edukacija  tavdinga nekobor incijativensar  savensar ka keren fokusiribe  tar interkultuirake programe ano fundavne sikhlovne, ano avtonomnikane oblastija , kerena bukarnipe e čavenge kana resarena 16 berša thaj direktno ikerenapes  prekal i programa  tar promoviribe  buteder umalengo tar bukarne thana hem kerlapes olenge but obuke anglal sikhlovipe.

 

Hazri kerga Erdan M-Roma Press-Phraliphen