Romalitico 17-19 Augusto lele than ani bukarni khedin ko Berlin

291

Тимот од проектот Граѓанско Општество за интеграција на Ромите 2020 од Ромалитико овие два дена 17-19 Јуни, 2019 учествува на регионална работилница на темите: користење на Стратегијата за проширување на ЕУ за западноевропските држави и прогрес репортите за застапување на интересите на Ромите, како и ефективно користење на изборните процеси и буџетите циклуси.

The team from the Civil Society for Romani Integration 2020 project from Romalitico, these two days, June 17-19 participates in a regional workshop on the topics: of the EU Enlargement Strategy for Western European countries and progress reports on advocacy for the interests of Roma as well as effective using electoral processes and budget cycles.
#RomaIntegration #EU&Roma #Advocacy #Elections #BudgetCycle #Campaigns #CapacityBuilding

Hazri kerga: Roma Press lendo tar Romalitico