Romani Rouz vakerga maškar o mule ano atako ki Germanija isi thaj Roma..

177

Centralninano konsileske đjene tar Germanijake Sintoja thaj Roma thane hor fuhalime tar rasistika o mudaripe tar ejna manuša ano Hanau. Romani Rouz vakerga: E romengo konsili fuhalime tar akava resipe ani Germanija, bičalena sabri đji ko jerije kaskere pašutne mule aso maj but thaj bas jeri jeke Romane đuvlake savi sas vi oj mudarde aso pali peste mukhla duje tikore čhavoren.

Na oficijalno vakerlapes maškar akaja Romani đuvli so sas maškar ko ejna panda jek Rom numa.panda oficijalno na kerlapes lafi si li čačipe vaj na.
O atako tano resardo tar holi thaj na mangin tar desničarsko ekstremistoja save na kamena hemime etnikane kedina, kasjere politikane pretstavnikoja pobuter vakti kerna zor mujal o avera tikore kedina odolleja bajrovela sas i holi maškar rasistikane forumoja ano interes savo resarga đji našalipe tar manušikane đjivdipna.

Централниот совет на германски Синти и Рома е длабоко потресен од расистичкото убиство на девет лица во Ханау. Шефот на централниот совет Романи Роуз рече: „Централниот совет и сите Синти и Роми во Германија жалат со роднините за убиената млада жена, мајка на две деца. Ги жалиме нив и сите жртви на овој десничарски терористички напад “.
Смртоносна омраза кон малцинствата
„Овој напад покажува дека омразата што десничарските екстремисти и нивните политички претставници долго време ја гледале против малцинствата и што се зголемува на расистичките форуми на Интернет е смртоносна. Како и во радикалниот десничарски напад врз трговскиот центар Олимпија (ОЕЗ) во Минхен во јули 2016 година, членовите на нашето малцинство се исто така жртви во Ханау.
Федералниот јавен обвинител и сите полициски власти – особено во Хесе – се повикани конечно да ги преземат сите соодветни мерки против десничарските екстремисти. Ова мора да се случи на сите нивоа “, продолжи Роуз.
Романи Роуз: Делимитацијата е поткопана
За Централниот совет на германски Синти и Рома, овој убиствен напад брутално покажува колку се намали прагот на инхибиција меѓу десничарските радикали и расисти, исто така со тоа што демократските партии му даваат на АФД се повеќе и повеќе простор и со тоа демаркацијата на екстремистите во рамките на АфД е поткопано „Десничарскиот радикален терор има за цел безбедност и живеење заедно во Германија со цел да се уништи владеењето на правото и демократијата“, рече Роуз.
Претставници на Централниот совет на германски Синти и Рома учествуваа на бдеењето и комеморацијата на плоштадот на пазарот во Ханау во четвртокот.

Roma Press lendo tar linko https://volksgruppen.orf.at/roma/meldungen/stories/3035654/?fbclid=IwAR3bde_gVP4jECqbrRLcF316h4O6Z3dbSRrbl7iHY4BIOhKYIMPgBnGxBYg