Romska liga- laćharge konsilesko kherutno bedeni baš prioriteti e Romengo ano Lebane..

323

Ani Komuna Lebane kerlapes Kerengo soveti Štulac. Ano lavkeripe e đihanencar vskerdilopes baš olenge prioritetna valanipe save trubul te kerenpes prekal realiziribe e komunako thaj odova: te delpes olenge šajipe te ćhivenpes ano pajneskiri thaj kanalizaciono mreža,te anelpes olenge dromarionaski roś(svetlo) te lačharenoes e droma đji o šerutne droma save lingarena ano olengere thana.
Ano akava than đjivdinena 13 jerije aso ko numero lingarenapes 50 manuša.

Romani liga sa akava denga ole sar rodipe te ovel astardo e avutne berśeskere buđetoja 2021 berś ani Komuna te šhaj akala prioritetna valani te laćharenpes.

Во општина Лебане се формираше,,Кукни Совет во Штулац”. Во разговорите со жителите на населбата беа дефинирани приоритети за решавање на нивното секојдневие и тоа: приклучување на водоводна и канализациона мрежа, поставување улично осветлување, асфалтирање од населбата до главниот пат. Инаку ви оваа населба живеат 13 семејства, што по бројност се околу 50 лица.

СКРУГ – Ромската лига достави писмо за соработка до Локалната самоуправа на Лебанр во врска со подготвителните активности како и за планирање на буџетот за 2021 година.

„На крајот на ноември 2020 година, доставивме предлози за планирање на локалните буџети сонтоа директно да се зема ви предвид сите приоритетни потреби на заедницата.

Hazri kerga: Roma Press-SKRUG ROMSKA LIGA.