Vahtavi (izjava) thar Premieri Zoran Zaev baś o avutno Popis..

117

Vahtavi (izjava) tar Premieri e themako Makedonija Zoran Zaev vakerga baš o avutno so si but importatno numa hem valanutno e dizutnenge. Anglal amende bešela bari buti panle e popiseja hramovibnaja e dizutnen thaj e familien, odoleja ka delpes faktoreski slika, vakerela o Zaev ano  dikhipe vastalunencar tar Raštrako zavodi baš i statistika.

Baš akaja statistikani operacija amenge tano but valanutno sar phuv kandidati savi kamela te ovel ano đjnipe ko EU, thaj ka lingarelpes telal o standardija  tar Pašakerde Nacie thaj Evrostat.

Пред нас стои големата задача да го поддржиме спроведувањето на пописот на населението, на домаќинствата и на живеалиштата, кој ќе даде реална фактографска слика за состојбата во државата, истакна премиерот Заев на работната средба во организација на Државниот завод за статистика, посветена на координација со локалната самоуправа со цел успешно спроведување на претстојниот попис на населението, домаќинствата и становите.

Пописот на граѓаните, домаќинствата и живеалиштата е од клучно значење за секој сегмент од животот на граѓаните, а по него ќе може да се креираат мерки и политики кои одговараат на вистинските потреби на народот економски, здравствени, образовни, социјални, културни, со што ќе се унапредат и нивните права и придобивки. Податоците од пописот се од огромно значење и за локалните власти.

Оваа статистичка операција е наша обврска како држава кандидат за членство во ЕУ и ќе се реализира согласно стандардите на Обединетите Нации и Евростат.

Roma Press- Izjava Zoran Z.