Teatar ,,Roma” Havlarela-Teatroskiri premiera anavkerdi ,, Kerman Vampiri ”

1385

Театар ,,Рома” од Скопје ги повикува сите љубители на Театарот, да бидат дел од Премиерната културна изведба насловена ,, Направиме Вампир ” во режија на Адмир Абдулкадир Алим. На ден 19-Декември од 19:00 часот да бидеме дел од уште една културна театарска премиерна изведба на театарот ,,Рома” локација дом на АРМ- Мајка Тереза Скопје. Премиерната театарска изведба насловена ,,Направиме Вампир” учевствуваат: Санела Емин-дипл. Актер, Џенгис Хусеин-дипл. Актер, Шабан Шабан, Амет Јашар. За сите присутни влезот е слободен.

Pali o penđaripe e Teatreskоro ,, Roma” taro Skopje, ekipa save bare pharipnaja  thaj na finansijake ikeribnaja phare berša, thaj but phare šartensar ikerenan sas i Romano kultura, tradicia thaj običaija, sikavindor telal i scena jekhe teatreskere pretstavensar.

Teatar ,,Roma“ tano Romano teatro savo but berša  prestavinela e Romen tari Makedonija ko but Internacionalna tetaroskere Festivalija ikerde avrik tari Makedonija upreder ko puvja tari Europa.

Maškar ki ekipa taro Teatar Roma, but berša palal araklagovena muja save kelena ko Teatar pobuter taro 30 berša, numa maškar olende akana araklagovena  kolege save agorkerde učho siklovibe baši o profesionalno Teatro, diplomirime glumcija save berš palo berš ko but phare šartija bukakere ola na mukena akava teatro thaj ačovena oleste, bare hošipnaja thaj mangipnaja so nekana o ,,Teatar Roma“ ka ovel profesionalno Teatro e Romengoro finansirime tare Kulurake khera ki Makedonija.

Bašh akaja čipota akava berš ola but tikne simbolikane lovensar dejbaja arka taro Ministeriumi baši Kultura, akharena tumen te oven kotor tare premierako dikhipe tari anavkerdi teatareskkri khelin ,,Kerman Vampiri“ savi ka kelelpes ko 19-Dekemvri taro 19:00 o ari ko kher taro ARM-majka Tereza, ki režija taro Admir Abdulkadir Alim.

Muja ki akaj drama lena than: Sanela Emin-Sanče dip.AkterI, Đengis Husein dip.Akteri, Šhaban Šhaban, Amet Jašar.

O kuvibe andre te dikelpes i Teatarsko drama tano bi lovengoro..Aven.

Hazri kerga: Nežmedin Abdula-Roma Press