Ромски цивилен монитор: Стратегиите за интеграција не се наменети за намена и не придонеле значаен придонес за Ромите

2393

Ромскиот цивилен монитор (2017-2020) е проект инициран од Европскиот парламент, раководен од Европската комисија. Координиран од Центарот за политички студии на Централно Европскиот Универзитет (ЦЕУ) во партнерство со Европската мрежа на ромски организации (ERGO), Европскиот центар за правата на Ромите (ERRC),  (FSG) и  (REF). Целта на проектот е да придонесе кон зајакнување на механизмите за следење на спроведувањето на националните стратегии за интеграција на Ромите преку систематско следење на граѓанското општество. Во својата среднорочна ревизија на Рамката на Европската унија, Европската комисија објави дека е краток период од пет години за отстранување на дискриминацијата и лишени можности за Ромите. Најновиот извештај што ги опфаќа 27-те земји-членки на ЕУ покажува дека Рамката на ЕУ за национални стратегии за интеграција на Ромите (НРИС) додаде вредност во однос на формирањето политики за вклучување на Ромите и дека примери за добра практика се присутни низ цела ЕУ.

Romano civilnikano monitori (2017-2020) tano proekti  inicirimo tare Evropakoro parlamenti, vastalutno tare  Europakiri komisija .

Koordiniripe resarela taro Centari baši politikane studie ko Centarlnikano Evropsk Univerziteti ko amalikano buti keripe  Evropakere mrežaja thaj Romane irganizacie, Evropako centari bašhi nijamalipa (ERRC) Fondacija bašh sekretarijati e Romengoro (FSG) thaj o Romano edukacijako fondi (REF).

I mangin taro akava aktiviteti thano te  zorakerelpes  o mehanizmoja  baši diklaripe  sar legarenapes o Strategie  bašh integriribe e Romengoro,  dikhlaribnaja  prekal sistematikano  dikhipe taro đihanengro sasoitnipe.

Ko maškar kerlapes revizija  e Pervazenge (ramka) thare Europake Unija, Evropaki komisija  havlarga  baši agorutno vakti  taro panđ berša thano but hari the šaj te dujrarelpes I diskriminacija  taro Roma, tadani sa e vahtavija vakerena baši diklaripe  ko civilnikano ikerkeripe e Romengoro, vakerlapes  bašh 10 berša  nane but baro vakti sa akava te kerelpes.

O maj nevutne vahtavija (izvestaj) save astarena 27 puvja  đjene taro EU   e pervazeja(ramka) taro EU bašh nacionalnikane strategija baši integracija e Romengiri, doperibaja o maj baro resipe si salde ko odova  te lačharelpes politike savensar ka len than  e Roma, thaj e asavke praktikensar  te ovel resardo ki sasti EU.

Hazri kerga:Roma Press-lendo Phraliphen