27- Rakh thani anavkerdi sar majšukar rakh ano Ramazan Lejletul Kadir

827

Муслиманите во регионот и светот во петокот ќе ја обележат една од најважните ноќи во исламскиот календар, ноќта Лејлетул-кадр – најбараната ноќ во годината, според исламското учење во вредност од повеќе од илјада месеци. Оваа ноќ е во последната третина од Рамазан, најдолгиот месец од исламскиот календар кој е на врвот. Тогаш повеќето верници ја носат ноќта во ибадет и молитвата, но исто така и во итикакафу, постојан престој во џамијата и ибадет по примерот на последниот Пророк Божји, Мухамед. a. w. s. кој самиот ја поминал последната третина од самиот рамазан. Хадис пратеник Мухамед s.a.w.s. јасно укажуваат на тоа дека ноќта на Лејлетул-кадр била скриена во последната третина од месецот Рамазан, во неверојатни чии вредности се бројни и повеќекратни. Таа ноќ е особено значајна, бидејќи откровението на Куранот во кое е опишана вистинската вредност на таа ноќ, наречена Сура Ел Кад, е почеток на тоа: “Почнавме да го објавуваме во ноќта Кад, и што мислите дека е ноќта Кадр “Ноќта Кад е подобра од илјада месеци, Мелек Џибрил, со дозвола на својот Господ, паѓаат во неа за одлуката на секој, безбедноста е во него додека не дојде зората”. (Ел-Кад 1-5) Се пренесува дека Мухамед е. a. w. s. рече дека ноќта Кад е “добра и блага ноќ, ниту жешка, ниту студена, а во утрото сонцето излегува со помала брзина и жолтикаво “, така што верниците би можеле подобро да ги препознават. Се верува дека  молитвите кои се кажуваат во Ноќта Кад (арапски кадр), се запишуваат и за време на целата година ги чуваат сите верници кои  во светата ноќ, вршаат ибадет, почнувајќи од Зикр, учењето на Куранот како и покајанието и простувањето.

Muslimanija  ko  regioni thaj ko sasto sumnal ko panštodi  ka nišankeren  i maj barvali rakh ko islamsko kalendari, rakh savi akardi thani Lejletul Kadir- rakh sar maj rodimali  ko berš, sar so vakerelapes ko islamsko siklovipe  akaja rakh thani but po barvali thaj po šuđi kotar  o milja masekoja.

E pakavutne mangena te nakaven akaja rakh maj but ko ibadetija thaj ko thindala prekal poro devel ALLAH, phandenapes ko ittikafi thaj e palune dive bešena ano đjamije thaj sasto vakti ovena ki thindal thaj ko ibadetija, thaj odova lendo si telal i praktika amare pejkambereske Muhamed a.s. Savo vI vov nakavela sine o agorutne dive kotar o Ramazan ko pobuter vakti ko thindalipe thaj ibadetija.

Hadis thar pejkamberi Muhamed a.s. savo vakerga  bašh i rakh Lejletul Kadir sas garavdikani ko paluno trinto kotor e Ramazanesko. Adaja rakh  buti thani importatno amenge, soske  ki adaja rakh resarela o Kur ani saveste hraminelapes o čačipe e Devleskoro thaj o bajrovipe e rakako anlardi ki Sura El Kad, savo iranelapes  ki Romani čhib vakerindor, amen tavdingem e objavaja ki adaja rakh Kad. I rakh kadir thani but pošukar thar milja  masekoja, thaj savore ki adaja rakh isi olen o maj baro arakibe upral olende đji kaj na resarela o dive (EL- KAD 1-5)

I Rakh Kad-pal amende penđardi telall I arapsko čhib (Kadir) anlarelapes sostar  pakhalapes  ko akala sa e odredbe  thane vakerde  thaj ande ki akaja rakh Kadir, savate savore save thane đjivde bedenija thane telal jek video e Allahesko thaj ikerela olen sasto jek berš. Odoleske but thano importatno ki akaja rakh te ove maškar ko ibadeti, kheribnaja zikri, drabaribe Kurani thaj peribe ki seđda, sa odole thindalensar salde te roda tovba thaj o Allah te dujrarel amender amare gunaja save kerajalen sasto berš ko amaro đjivdipe.

Hazri kerga -Roma Press