Akharibe đji o sikle Roma te kheren apliciribe bašhi stipendie ki programa taro VRCD

784

Ромски Центар за демократија Војводина е партнерска организација на Фондот за образование на Ромите во Будимпешта (РЕФ), која ја спроведува Ромаверзитас програма во Србија и како такви се повикани да работат на регионалниот проект “Зголемување на образовни можности за ромските ученици и млади Роми во Западен Балкан и Турција”, која финансиран од Европската Унија.

Romano centrumi tari Vojvodina thano partnerikani organizacija e Fondeja bašhi edukacija e Romengiri tari Bidimpešta (ref), save aktivitetija tavdena prekal Romaverzitas programa ani Srbija, thaj sar asavke akharime thane te keren buti  ko regionalnikane proektija  bašh,,Bajravipe e edukacijake šajdinaja e Romane siklengere  thaj terne Roma taro Purab(zapad) Balkani thaj o Khoranipe, savo aktiviteti tano ikerdo lovengere ikeripnaja thari Evropaki Unija.

I gnd tharo asavke aktivitetija  te dujrarelpes o na jek dikhipe maškar e Roma thaj na-Roma, Te šaj te lokharelpes o lejbe than  e Romengoro  đji o kvalitetnikano educiribe ko sa e faze  thaj te arakelpes  o nakhibe tari edukacija thaj resibe đji o bukarnibe, sa odoleja kana ka resarelpes  tadani ka promovirinipe  sistemska iranipa ko Purab Balkani thaj Khoranipe.

Akava si akademikane  stipendie  bash 2018-2019 beršh, upral i funda taro ikeripe e sudentengo Roma save tane raštralutne ki Republika Srbija.

Kandidatija valani te oven kotor thaj lejbaja than ko studie taro akreditivnikane  univerzitetija ki Republika Srbija.

Pobuter lendo linko: http://romaworld.rs