Ani 44- to bešin Rađaki(Vlada) andi decizija baš o Elvis Memet te ovel lingarutno integracijako e Romengi 2020..

122

Rađi ani 44- to bešin tar piri bešin ikerga  Informacija baš nomiribe manuš baš Nacionalno kontakt nukta thaj zadača savi prekal aktiviteti valani te prelelpes  ani implementacija tar regionalnikani inicijativa  baš Intergracija e Romengi.

Konsilesko manuš tar PVRSM  Elvis Memeti ka ovel o lingarutno manuš savo trubul te ikerel i Nacionalnikani nukta implementiribnaske e aktivitetetija tar Maškarthemutne incijativako baš Integracija e Romengi 2020.

Владата на 44-тата редовна седница усвои, Информација во врска со номинирање на Национална контакт точка и задачи и активности кои треба да се преземат за имплементација на регионалната иницијатива за Интеграција на Роми.

Со цел за подобра координација и имплементација на иницијатива за Интеграција на Роми 2020, кој е продолжение на Декадата на Ромите 2005-2015 и процесот поврзан со Познан Декларацијата на партнерите од Западен Балкан во рамките на Берлинскиот процес. Исто така се укажа дека  се назначува Советникот за инклузија на Роми на ПВРСМ, Елвис Мемети, за Национална контакт точка за Ромите во Република Северна Македонија за имплементација на активностите од меѓународната иницијатива за Интеграција на Роми 2020.

Roma Press