Ano Prilep e romane sikhlenge ulavgepes 30 edukacijake tabletoja..

94

Direktori tar Romano edukacijako fondi, Ređep Ali Ćupi thaj o Šerutno e dizjako Prilep Ilija Jovanovski ano barabar so duj đjene ulavge 30 tabletoja e sikhlenge 10 gb internetoja, sa sebepeja te ikloven olenge ano anglalipe sar dumo ko šukar tavdipe e edukacijako proces ano aktuelno dalećinsko sikhlovipe.

E Romane ćhavorenge tar fundavne sikhlovne akava ka ovel baro dumo sostar okole jerijen save tane na šukar ekonomikane haleha olen isi nanipe tar love te šhaj pumare čhavorenge tekinen tabletoja.

Директорот на Ромскиот образовен фонд, Реџеп Али Џупи,во придружба како домакин на градот Прилеп Градоначалник Илија Јовановски денеска на 30 ученици од ромската етничка заедница од ООУ „Добре Јованоски“, им поделија на користење 30 таблети со 10 гб интернет, за следење на настава од далечина.

Таблетите на учениците ќе им користат за реализација на онлајн наставата,како што е предвидено со наставната програма.

Акцијата со доделување на користење на таблети на 30 најзагрозени деца од ромската етничка заедница кои се вклучени во основното образование, е дел од проектот „Подобрување на средината за учење на учениците во основно образование“, кој е финансиски поддржан преку ургентниот фонд на Ромскиот образовен фонд.

Hazri kerga: Erđan M.-Roma Press