Premiera taro Teatar ,,Roma“ Performansa savi but berš ka ikerala ki amari sama

1360

Со своето формирање, постоење и повторно активирање Театар РОМА-Скопје со голем замав  ја продолжува долгогодишната традиција не само  на развивање на театарската свест туку и воопшто  на поле на културата и уметноста. Во една широка фикција, настанот во кој  се одвиваат случките и безвременски и тоа тесно  поврзано  со бесмртноста  на ВАМПИРИТЕ. Во прилог на попречувања  постои и уште една  поприлично комплицирана состојба а тое е вид на крв, односно сорта  на луге со крвна група БЕ. Луѓето  кои ја имаат ова крв  се во фаза  на изумирање  за тоа што хипер –социјалата никој не сака  да ѓи претвори  во вампири ниту да ја конзумираат нивната крв.

Ko 19 akava čhon kelagapes  i đjakerdi Teatarsko Performansa ko kher taro ARM, tari khelin  Teatar Roma –Skopje,  savi i sala sine perdi taro đihanija save ale te diken  olengoro khelibe.

Ko Teatarsko performansi, kerelapes lafi baši o ,,Kerman Vampiri“ isi jek grupa taro Vampirija save pijena rat salde jeke grupako, numa nikana na kamena te heminenpes avere rateja, aso maj hari e rateja savo tano tari BE kategorija.

Ki sasti Drama kergapes lafi baši but čačikane resarina save ulavenapes  e manuša prekal olengoro preperipe thaj save rateskere sortaja ola avena, thaj i kana mangena te oven sar olende, tadanida thaj olenge na delapes odova šajdipe.

Roma Press sar ko sa e aktivitetija so si panle e Romane aktiviribaja, sijem sine ko kher taro ARM thaj  diklem i sasti performansa savi kelgapes taro muja: Djengis, Sanela, Šaban thaj o Amet, i sasti drama kelgapes ko jek  but učho thaj profesionalno khelibe.

Thaj odoleja denge amen ko djandipe thaj kana sa akava dikhaja amare jakhensar, tadani sa e Roma doperena peske o pučhipe ko sigo vakti isi valanipe te lačharelpes Kulturakoro Kher thaj Profesionalno Romano Teatro.

Dikhen ko teluno linko Video..

Hazri kerga: Erđan M. Neđmedin A.-Roma Press