Roma ko horipe taro anticiganizmo:Edukacijakro sistemo ki BIH na ikerela I romani ćhib, identiteto thaj kultura

870

Антициганизмот, повеќекратната и долготрајна дискриминација, предрасуди и заблуди за Ромите се чести во Босна и Херцеговина, што е главната причина за нивното социјално исклучување, додека високите стапки на невработеност, ниските стапки на запишување и ниското ниво на образование и крајно сиромашните услови за домување симптомите на позицијата во која се наоѓаат Ромите. Ова е рејтинг од последниот Извештај за правата на граѓанските права (ЦРД) за состојбата на Ромите во Западен Балкан, кој неодамна беше објавен под наслов “Опструкција на антицивилизам”. Ако е за утеха, ЦРД дава апсолутно идентична општа проценка на ситуацијата на Ромите во Србија, Црна Гора, Албанија, Македонија и Косово. Меѓутоа, кога се спуштаме во Босна и Херцеговина од регионална и општа перспектива, нема многу простор за утеха. Сепак, неподготвеноста на Ромите (поради страв од дискриминација?) Да ја изразат својата национална припадност е најизразена во Босна и Херцеговина.

Anticiganizmo, pobuter kotora thaj butederipnaja  diskriminacija, anglal adelatibe thaj našukar gndipe  e Romenge  tane sakanutne  resarena ki Bosna thaj Gercegovina, akava si thaj o šerutno resaribe taro na bukarnipe, tikno numero hramibe ko uče edukacijakere škole thaj o but telardo čorolikano hali e Romengoro.

Akava si o rejtingo taro paluno Vahtavi (izveštaj)  baši o nijamalipa e đihaneskkro (CRD) Bašh o đjivdimos e romengoro  ko purabalo Balkani, savo but čirla sas havlardo  anavkeribnaja  ,,Opstrukcija  baši Anticiganiymo”.

Te si salde baši hošipe o CRD  sikavela  apsolutnikano jekhajek đjivdipe  ko dikhipe ko Raštre o Roma ki Srbija, Crna Gora,  Albanija,  Makedonija thaj Kosovo.

Numa kana hulaja ki Bosna thaj Hercegovina  taro regionalnikane thaj opšto prespektiva, nane but šukar o bukha baši disavowhošipe  jail (uteha).

Podatokoja vakerena  e Roma ki BIH  si but po pharo olengoro hali e đjivdipaskoro taro okola Roma save sas  anglal vakerde ko adala raštre. Baši maj but I dar tari diskriminacija, so darana duri te vakerenpes  so si tane Roma.

Fundavne statistikane podatokoja navakerena,  kobor  Roma čačuno numero đjivdinena maškar ko hone ki – BIH, Srbija,  Albanija,  Makedonija thaj Crna Gora,  Jekhajek khanikaske nane  penđardo  ko institucie  baši so šov puvja Raštre  taro Purabalo (zapaden) Balkani.

Pobuter raštrende tano penđardo so but olendar taro Roma našti te vakeren baši piri etnikani kedin ko kerde popisija,  thaj sa akava resarela  tari dar thaj diskriminacija savi kerelapes upral olende, aso maj but  dikli tani ki Bosna thaj Hercegovina.

Pobuter ko teluno linko

Lendo linko www. portal-udar.net