RRC- Ani Vinica agorime o ejna khera e Romane familienge..

184

Čelim tar Italija, Romano Resurnikano Centro thaj i Komuna Vinica thavdinge pere aktiviribnaja baš laćharipe po laćho than đjivdipnaske e Romenge tar akaja dis. Agorime tane i jekto faza thaj kompletirime khera baš ejna Romane familie, aso e khera sine ano maj bilače šartoja đjivdipnaske thaj odoleske sigo rodlapes te kerelpes upal olende intervencija.

Челим од Италија, Ромскиот Ресурсен Центар и општина Виница продолжуваат со активностите за подобрување на квалитетот на домување на Ромите во општина Виница.

Комплетно е завршена првата фаза од активноста за реконструкција на куќите на социјално загрозени семејства од ромската заедница во општина Виница. Во оваа фаза беа опфатени првите девет куќи кои беа најоштетени и имаше потреба од ургентна интервенција.

Овие семејства веќе се сместени во нивните домови, во подобрени и поквалитетни услови за живеење. Радоста и среќата на овие семејства не може да се измери со ништо. Нивните домови не се ни приближно како претходно, стари, истрошени, со влага, оштетени кровови, стари врати и прозори, несоодветни подови, итн.

На овие семејства им се обезбеди втора шанса за соодветно живеење како што е достоинствено за еден човек.

Roma Press- RRC