Vahtavi tar Evropaki komisija vakeribnaja: E Roma tane diskriminirime ano sa e umala

233

Европската комисија објави извештај за имплементација на стратегии за интеграција на Ромите за 2019 година. Извештајот се фокусира првенствено на земјите-членки на ЕУ, но за прв пат содржи и дел за земјите од Западен Балкан. Овој извештај ги сумира главните трендови во рамките на четири области на ЕУ од Националната стратегија за интеграција на Ромите – образование, вработување, здравство и домување. Извештајот исто така вклучува борба против дискриминација и анти-циганизам. Извори на податоци се извештаите за Националните контактни точки за Ромите (NRCP), извештаите на граѓанското општество од приливот на проекти на Европскиот парламент, Ромскиот граѓански монитор и податоците од Агенцијата за основни права на ЕУ (FRA). Заклучоците од извештајот се наведени по област. Во принцип, иако се преземаат многу мерки, дискриминацијата врз Ромите останува многу распространета во сите области. Малкумина Роми посетуваат високо образование, генерално Ромите имаат проблем со искуство и наоѓање на прва работа, а многумина немаат здравствено осигурување или квалитетна нега. Кога станува збор за домување, Ромите сè уште се изложени на т.н. просторно раздвојување, односно одвојување од други граѓани.

Europaki komisija  havlarga vahtavi(izveštaj) tar impelemtiribe e strategie  baš integracija e Romenge ano 2019 berš. Vahtavi  kerlapes fokusi  ano anglalipe e puvjenge save thane đjene tar EU, numa thaj ano jekto fori  isi thaj saikerin  kotor e puvjenge  tar Purabalo Balkani.

Akava vahtavi  lela ano sumiribe e šerutne celjoja  ko pervayija  taro štar umala  tar EU save preperena ano Nacionalnikane  strategie pal integraqcija e Romengiri-Edukacija, Kherutnipe, Bukarnipe thaj Sastipe. Numa akava vahtavi ano jek lela than  thaj o maribe mujal diskriminacija thaj anti-ciganizmo.

E konjakija tar informacije e maj nevutne vahtaveske  tar Nacionalnikane kontakt nukte e Romengere, lendune tar  vahtavija  NVO, proektoja ikerde tar evropako parlamento , Romano đihanesko monitoringo  thaj sa e podatokoja tar Agencija  manušikane hakajimoske.

Baš sa akala upreune vakeripe pal pale ačovela ano than  i diskriminacija keripe upral e Roma savi preperena ano hemime umala-oblastija.

But hari Roma lena than ano maj uše sikhlovibaske edukacijake  univerzitetoja, jeke laforeja vakerdo  e Roma thaj but phare arakena peseske buti, but olendar panda ačovena na regulirime sastipaske  ikheripnaja thaj sa o avera umala save preperena tar strategie e Romengere lačharibnaske.

Kana kerlapes  lafi baš Kherutnipe e Roma panda nane olen regulirime thana đjivdipnaske thaj olen dujrarena olen ani rig bi hemibaja e avere dizutnensar.

Pobuter  drabaren o vahtavi tar EK –tar lendo linko Udar.net

Hazri kerga Erđan M.-Roma Press