Tajsa tavdela anglalrealitetno popis-hramibe đianesko ki Makedonija

986

Пробниот попис на населението, домаќинствата и становите. Пробниот попис ќе се спроведе во 32 пописни кругови на територијата на 13 општини во државата, и тоа во Гостивар, Кисела Вода, Зелениково, Штип, Радовиш, Куманово, Свети Николе, Кратово, Прилеп, Долнени, Струга, Кичево и Валандово.

Како што соопшти ДЗС, основната цел на пробниот попис е тестирање на подготвените методолошки, организациски и ИТ решенија за примената на новиот комбиниран методолошки пристап во Пописот на населението, домаќинствата и становите во 2020 година.

Raštrakoro yavodi baši statistika havlarga  bašh tajsa  tavdena o terenska aktivitetija bašh o popis  e dizutnengoro, khera  thaj stanija. Prbnikano popisi  ka lingarelpes  ko 32  popisna rotaripa  ko thana  thar 13 komune  ki raštra, thaj odova ano Gostivar , Kisela Voda, Prilep, Dolneni, Struga, Kičevo thaj Valandovo.

Hazri kerga: Roma Press