Srbija-Maškar e Romane đjuvla panda isi prandipe ano tikore berša

279

Повеќе од половина од ромки жени стануваат мајки пред 18-годишна возраст, додека една третина го имаат првото дете на возраст меѓу 14 и 16 години. Податоците покажуваат дека раниот или присилниот брак или вонбрачните работи ги спречуваат девојчињата да продолжат со образованието, односно спречувањето на раните и присилните односи делува како заштитен фактор кога станува збор за едукација на девојчиња Ромки “, соопшти Ромскиот центар за жени и деца.

Испитаниците кои рекле дека ги присилиле своите родители во брак биле малолетни лица кога го родиле своето прво дете, во 78,6 проценти од случаите, наспроти 40,6 проценти кои се ожениле по волја и го родиле своето прво дете пред да наполнат 18 години. година.

Дури 97,3% од испитаниците кои биле на возраст кога го родиле своето прво дете, ги следиле сите нивни бремености кај гинеколог. Од 58,4 проценти кои биле малолетни лица кога го родиле своето прво дете, 27,3 проценти имале некои од нивните бремености кај гинеколог.

„Ова покажува дека малолетничките бремености се поврзани со ризични здравствени однесувања кои можат да го загрозат здравјето на детето и мајката. Последиците од присилната и малолетничката заедница врз девојчињата и жените се многубројни и вклучуваат напуштање на училиште, пониско ниво на образование, здравствени ризици поврзани со рана сексуална активност и малолетнички бремености, сиромаштија “, велат од Центарот.

I ponodorig na hulela o čhane tar prandipe ano tikore berša maškar o Romane đuvla ani Srbija.

Akanutno sikavipe sikavela thaj i ponodorig ikheripnaja o uče rezultatoja tar odova so prandinenapes e Romane čhajorija anglal pheribe e 18 berša, aso isi jek tikoro procentoja saven ovelalen thaj binande čhavore anglal von te pheren 16-17 bers.

I kerdi anketa tar Birađjaki organizacija Romano centrumi e đjuvlako vakerna so but čhajorija isi so kerna akava piro pal mangin pumare jerinenge numa isi thaj but olendar so kerena korkoro pesestar, numa akava na šukar trendo savo ačhola i ponodorig maškar i Romani populacina anela na šukar resaripe ano rezultayoja tar agorkerde šukar edukacinaki śkola e Romane đjuvlengo, sostar von kana kuvena tikore ano prandipe tadani mukhena tar o đajbe ano siklojbaskere thaj edukacinalere sikhlovne, vakerlapes ano akava rodlaripe.

Pobuter drabaren ano romano portali udar.net.
Neđmedin A-Roma Press