Avdive ikergapes paluno aktiviteti tar proekti savo thavdinga tar Januari agorkerela Dekemvri..

464

Avdive promoviringapes produktoja anavkerde sar PhotoVoice kherde sar aktiviteti tar o proekti realizirime tarendio organizacija prekal o Puterdo sasoitnipe.

Sar so informirinena bash o Roma Press kerlapes lafi tar akava proekti savo thavdinga tar Januari aso agorkerela Dekemvri 2022 bers.
I paluni izlozba e aktivitetngo agorkerela avdive anglal e sikhle tar Maskarutni sikhlovni.. Saip Jusuf”.
Pobuter dikhen ano foto mesazoja..

Промовирање на продукти PhotoVoice направени како активност од проектот ‘’Утврдување на влијанијата на социјалните и економските детерминанти врз животната средина на Ромите ‘’,во сорабтка со Отворено Општество Македонија , со партнерската организација ‘’Здружение за еманципација , солидарност и еднаквост на жените’’ -ЕСЕ.

Инску проектот започна со реалзација од јануари 2022 и завршува со месецот декемеври 2022, преку проектот можеше да се види различен пристап на фотографија односно сликовито објаснување на тоа што е опфат во кадарот на фотографијата која треба да буди чуства за промена кај гледачите.

Денешната изложба се одржуваше пред средношколците во средното училиште,,Шаип Јусуф”.