B.O. Kham Sijan-Skopje bašh 8 to April ulavge pustika(Lila) khi Siklana 26 Juli – dik Video

907

Birađjakiri organizacija Kham Sijan -Skopje, bašh o Internacionalno dive e Romengoro 8 to aprili nišankerena o dive e Romengoro odoleja so kherena Humano aktiviteti ulavibaja lila e čhavorenge thar  Fundavni siklana  26 Juli.

Akava aktiviteti akale organizacijake thano penđardo maškar ko Roma soske  but berša pal palal akaja organizacija thar asavke lila pustika ulavga  but milja kotora ki sasti Makedonija, ko sa e fundavne siklane savende siklovena Roma.

Numa sa akava kherena ole but pašipnaja  thar amala e Organizacijake  thaj e Romenge  i rajni  Trinett thaj Mark Constance, thaj i bari mangin tharo saste vastalune e Birađjakere organizacijatar Kham Sijan-Skopje.

Dikhen ko teluno video sar nakla o ulaviba e lilengoro ki Siklana 26 Juli-Video

 

Hazri kerga:Erđan M.-Roma Press