Baš agorkeripe učo Edukacijako procesi tar i Nura Ismailovski maj but investiringe lakoro jeri-familija

137

Нура Исмаиловски е првата Ромка во историјата на Република Хрватска која дипломирала на фармацевтски факултет и биохемија и го продолжува своето образование на постдипломски студии. Денес, се залага за што поголем број ромски деца да бидат едуцирани во Хрватска. Јас сум родена во Загреб.  Детството го поминав на плоштадот Марулиќ.  Беше прекрасно за мене, затоа што не бевме оптоварени со тоа кои сме и што бевме, едноставно бевме пријатели. Овие пријателства се уште се релевантни денес, и јас сум многу среќна поради тоа, ни укажува Нура. Образованието е најдобриот предуслов за успех. Образованието во суштина е основа за постигнување на сите цели на кои ние тоа го очекуваме . Не само јас, туку се обидуваме да го всадиме и со нашите членови на ромското национално малцинство, истакнувајќи дека таа имала среќа што нејзините родители инвестирале во тоа.

Nura Ismailovski  tani i jekto Romani đjuvli ani Historija e Hrvatskaki savi agorkerga thaj diplomiringa  ano farmacevtsk fakulteto  thaj biohemija vi agaar olate baro tani i mangin sostar tavdela thaj i ponodorig edukacijake procesoja  thaj resarela đji ano postdiplomska studie. Avdive maj but kerla pestar buti ano vaydipe  o gndipe ano poterni generacija te mangen i edukacija thaj so pobuter te agorkeren pire edukacijake đjandipaja maj but ano Romane čhave ani  Hrvtaska.

Me sijum bijandi ani Hrvatska. Moro čhavoripe nakavgum ole  ano ploštadi  Marulik. But sine mange šukar, sostar na sijem sine perde ano gogja te dika  averen kotar thane thaj savej thane, jekhe lafreja savore sijam sine amala. Adala amalipa amare panda vi avdive ačhile relevatna, thaj me odoleske sijum but bahtali vakerela ano intervju i Nura. Edukacija thani i maj valanutni buti kana mangeja te resare đji ko disave šukar than.

Edukacija tani pošukar vakerdo  funda baši  resaripe sa odova so mangeja ole prekal toro gndimalo celjo đjivdipnako. Na salde  me savore amen mangaja te čhiva hor ano šero e Romane kedinake so trubul te keren odova, sar so kerge mire familie mange, me akana kerava odova  sa e averenge- sostar mere jerije but bari investicija kerge khi mande.

Đjana isi problemi ano sistemi , numa me ko aver fori pakava so but Roma ka len than ano Edukacijako sistemo, thaj salde odoleja ka iranelpes o muj thaj o than đjivdipasko ko pošukar  e korkoro kedinake-Bašh pošukar  tajsa.

Pobuter ano teluno linko: http://www.romskiportal.com/2019/08/14/nurini-roditelji-ulagali-su-u-njeno-obrazovanje-sada-ona-isto-cini-za-druge-rome/

Hazri kerga :Neđmedin A-Roma Press