Čehijako šerutno thar diz Vsetin anglal deš berša zorjaja čivga e Romen te đjivdinen ano kontejnerija..

904

Организацијата на ромската заедница ,,Авен Аменца,, ги посети Ромите кои беа протерани од станбена зграда во ВСЕТИН во 2006 година и беа принудени да живеат во “контејнерски куќи” во Пошла. Тогашниот градоначалник Јири Чунек беше одговорен за организирање на иселување и преместување, известува чешкиот ромски портал, romea.cz. Во соработка со фактот што градскиот совет  имале намера да изградат контејнерско населба во населеното подрачје на Чанов, претставниците на Авен Аменца  говореа со жителите на ВСЕТИН прашаа како живеат во контејнери. “Во текот на првата година се беше во ред. Потоа почнаа проблемите “, објаснува еден од станарите кој живее вов контејнер.

Romani  organizacija anavkerdi  ,, Aven Amenca“ kherge vizita ano Roma  save sas paldime  thar jehk učhi binal (zgrada) ano Vsetin kho 2006 beršh, thaj tadani ola zorjaja valange te mukhen adava than thaj te aven te đjivdinena ano agaar improvizirime khera kontejnerija ani Pošla.

Tadarutno  Šerutno Jiri Čunek sas vastaluno  bašh tamiriba thaj doperibe e Romen thar jekh than ano aver than, havlarela e čehijako portali Romea.cz.

Ano buthi kheripe e  konsileske manušenca ( soveteja) ange phanlo lafi bash i mangin te kherelpes  kontejnerengo athari ano Čanov. E manuša thar Organizacija ,,Aven amenca“ kherge lafi e dizutnensar sar tavdinga i sasti buti thar akava olengoro avibe ano akava than thaj ola vakerge, Ano jekto berš sas sa šukar, numa pal odova tavdinge e problemoja, vakerena e dizutne.

Tadani e problemja dive pal dive bajrovena sas sostar bilačingovena e šartija e đjivdipnaske, o takhovibe ano kontejnerija đjala but phare kana si šudro, aso kana thano nilaj ano kontejnerija thano but tato savo manuš našti bešela andre olende.

Akate sar so dikhena sakana thano sapano, e pajna nakhena vi telal vi upral amende, o sasto nilaj amen nakhavaja ole  ano hodnikoja,  akava nane đjdivdipe vakerena e dizutne save thane thanaribe ano akava than.

Hazri kerga: Erdan M-Roma Press-lendo Romea cz.