Mektebesko (islamsko) sikhlovipe ani Romani mahala ko Hastrovi

284

Главниот имам на Собранието на исламската заедница Кисеjак, Кенан Бајриќ, го посети седиштето на Мектебот  во Ромската населба Хастронови, во Брестовско Јамаат. Предавањето на Мехтеб се одвива во новоизградениот  објект кој е во употреба. Мектебот-односно школо за исламско изучување е изградено  во 2018/19 година. Со голема помош на многумина, сепак, особено им се заблагодаруваме на Муфтијата на Сараево и на Меѓународниот форум за солидарност Емаус во име на Меџлис – соопштија од Собранието на Исламската заедница Кисеjак. Останува да се направат неколку мали работиво објектот за да се олесни учењето во мектеб. Главниот имам и учител, пронашол 26 момчиња и девојчиња во класот со Мухидин Муса, имамот на овој Јамаат, кои веке се заинтересирани да го посетат Мектебот и изучувањето на Исламската историја.

Šerutno imami  tar Kedipe e islamsko kedinako ano Kisejak , Kenan Bajrik resla ani viyita e neve kerde mektebesko ani Romani mahala Hastronovi, Brestovsko Jamaat.

Siklovipe  ano mektebi ja pošukar vakjerdo islamsko sikhlovni tani lačhardi ano 2018/19 berš.

Bare arkaja dumo savore denge ano lačharipe akale mektebesko, numa mangaja te bičala but baro oven saste  đji o Muftija ano Saraevo thaj Maškarđianeskkro forumi  tar solidariripe  Emaus ano anav tar o Međlisi-havlarena tar Khedipe e Islamsko kedinako ano Saraevo.

Ačhovena te lačharenpes  panda  diso tikore detalija ano objekti te šhaj te lokharelpes o siklhlovibe e čavengere avibasko.

Akanasaske vakerlapes  tar šerutno imam isi mangin tar 26 terne čhavore thaj čhajorija te aven thaj te tavden e sikhlovibaja ano akava mektebi phanle e Islamsko  sikhlovibnaja.

Hazri kerga: Erđan M.-Roma Press-Phraliphen