Startujnela o prijaviba thaj registracia e kandidaturenge bašo Kongreso ano IRU

230

Парламентот на ИРУ ја утврди временска табела за завршување на подготовките за одржување на првите електронски избори, што се одржуваат во врска со XI Светскиот конгрес на Ромите. Во согласност со тој распоред, програмата официјално започна на 15 септември.
Ова значи дека секој Ром кој сака да учествува на гласање ќе биде потребно да се регистририра со испраќање на свое име и презиме и местои на живеење на следната е маил адреса – [email protected]. . Пријавувањето за регистрирани гласачи е до 31. Јануари 2020 година.  Истовремено сите заинтересирани Поединци кои сакаат да се пријават како кандидати за функции во ИРУ, потребно е да испратат за почеток свое CV на оваа е-пошта – [email protected] . Истовремено покрај CV сите кандидати за ИРУ функција потребно е да испратат и своја фотографијам заедно со нивните намери и приоритети.
За кандидатите за функции во ИРУ последен датум е – 31 декември 2019 година! Техничката страна на изборниот процес е во напредна фаза, како што се бара кога Демократската комисија за транзиција е формирана на 10-от Конгрес во 2016 година. Покрај 1-виот светски Конгрес на Ромите во 1971 година, Прашкиот Конгрес ги постави параметрите. Да се ​​потрудиме заедно, направиме следниот XI Конгрес на ИРУ за 2020 година да биде оној што ќе ги извади оковите што нè држеа толку долго!

Да живее Ромската нација!  Гратан Пуксон, – претседател на Демократската транзиција на ИРУ.

O IRU parlamento zojrakergja i tabela bašo finiširiba ko ikerba o avgo elektronsko votiba so si an i konekcia ko ikeriba o XI IRU Kongresi 2020 . Aso odova i aktivacia oficialno startujngja taro 15 septemvri 2019 berš.
Odova sikavel kaj sako jekh Rom so mangel te del piri vota- glaso valjani te registririnel pe odolea so ka bičhavel tari piri e mail adresa piro anav thaj teloanav o than dživdipaske ko e mail – [email protected]. I notacia – prijaviba e votorenge si dži ko 31 Januari 2020 berš.

Ji jekh sa okola so si zainteresirime baši kandidatura funkcia ko IRU trubul te bičhaven piro CV ki e mail adresa – [email protected] . Trujal o CV sa o kandidatia bašo IRU funkcie -pozicie trubul te bičhaven piri fotografia , thaj lil bašo lengoro aktiviteto thaj plano em prioriteto tari lengoro butikeriba.
O jandidatia bašo IRU pozicie -funkcie agorutno datumi si – 31 Decembro 2019 berš!

Taro tehnikano aspekto ko aluswaribaskoro proceso so si ki dujto faza sar so rodel i Demokratsko Komisia tari Tranzicia so si formirime an o 10-to IRU Kongreso ko 2016 berš.

Trujal o Jekhto Romano Kongreso ko 1971 berš o Kongresi ki Praga čhivgja o parametria. Akana te kera o avutno XI IRU Kongreso ko 2020 berš te ovel odova so ka ikerel lungo akala neve parametria.

Te dživdinel i Romani Nacia
Grattan Puxon – Šefi e Komisiake baši demokrtasko Tranzicia ko IRU.

Hazri kerga: Roma Press –lendo tar Roma Times