Neda Korunovska vakerela: Makedonija thaj i Srbija maj but kerga bašh e Roma

1187

Неда Коруновска е менаџер на Ромската иницијатива во Фондот за отворено општество во Берлин. Благодарение на интензивните контакти со Ромите и другите невладини сектори кои се занимаваат со оваа тема, се смета за еден од најдобрите познавачи на ромските прашања на Балканот и политичките процеси поврзани со вклучување и подобрување на состојбата на Ромите. На регионалниот состанок на Регионалната работилница за интеграција на Ромите минатиот месец во Берлин, преку кратко интервју, оваа политика ја дискутиравме со активист, кој потекнува од Македонија, за новите политички правци по Декадата на Ромите, каде што беше нагласено дека високото образование е повеќе важен елемент за вклучување на Ромите. Ги допревме регионалните споредби против ставот на државите кон ромските прашања, како и улогата на млади активисти кои треба да го преземат водството и да одговорат на новите предизвици. Мислам дека Декадата на Ромите ја постигнала целта на ромските прашања на високо ниво на политичката агенда, да воведе некои афирмативни мерки кои се неопходни во националните стратегии за решавање на ромскиот проблем. По Декадата, во последниве години, тоа е речиси 40 проценти. Националните реформи доведоа до поттикнување на помладата генерација да одат на високо образование. Или, гледајќи подолу, тие воведоа масовно средно образование бидејќи имавме ситуација во регионот дека средното училиште не заврши. И што се случи со Ромите? Ние немаме ниту еден процент од Роми кои дипломираат на колеџ. Значи, ако разликата меѓу Ромите и не-Ромите е 20 проценти, сега е 40 проценти. Бидејќи националните стратегии за реформи во образованието не ги стимулираа, или не ги решаваа проблемите со кои се соочуваат Ромите. Сега имаме нов систем каде што имаме напредок во мотивацијата за високо образование, но ги заобиколи Ромите.

Neda Korunovska thani menađeri ani inicijativa  kho Fondi Puterdo Sasoitnipe ano Berlino. Baro oven saste  bašh e pobuter kontaktija e Romensar thaj birađjakere organizacije, but olendar kerna buti ki akaja umal  thaj dikhovena sar  e majšukar penđarutne thar sa e resarina e Romengere ano Balkani thaj politikane procesija  phanle bašh lačharibnaja i integracija e Romengiri  bašh polačharibe olengo đjivdipe.

Ano regionalnikanokhedipe  bašh integracija e Romengiri ano Berlino, bašh i sasti plitika e romengiri kergam lafi aktivisteja , savo thano andari Makedonija, bašh o avutne rigane bukha so kerlapes pali nakli Dekada e Rmengiri, savate dengapes maj učo digri bašh lačhi resarin salde ano Obrazovanie.

Gndinava bašh i Dekada legardi ano thema resarga jekh thar učhe digrija  ani politikani agenda, valanutne thane te kerelpes buti ano  nacionalnikane strategie  te đhaj te arakenpes  solucie e  resarde problemonge e Romengere. Akana halilem pal dekada  sar šerutne raštrale ikherina valani te oven e reforme, numa valani te oven leljarde thaj e specijlanikane valanipe e Romengere , thaj savre  te halon  aso e Roma thane đjivde manuša thaj valani te oven jekh ano sasoitnipe, aso na te oven ačavde ani rig sar specijalnikani  kupa.

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press-lendo Udar