Ano NIŠ legalizacija nane šajipe te kerelpes e Romane atarenge (naselbe)

311

Ниту една од четирите ромски населби во Ниш немаат детален план за регулирање, бидејќи повеќето од куќите се изградени на државно земјиште, со што легализацијата на куќите таму е невозможна. Градот Ниш и ромската заедница треба да бидат повеќе вклучени во решавањето на овој проблем, односно во донесувањето одлуки при изградба на нови згради или раселување на Ромите, на ова тема  се говореше и носеа заклучоци на организираната тркалезната маса насловена „Домување за Роми“, одржана во Центарот за медиуми.

Thar štar  Romane atarija-thana e Romengere ano Niš nane olen  detalnikano plano baš reguliripe  e nalegalizirime thana sostar but khera  thane lačharde ane raštraki phuv, odolestar  našti kernapes e kherenge  thar  akala thana legalizacija, nane šajipa disar odova te lačharelpes.

Diz Niš thaj i Romani kedin  valani  te oven buteder čivde ano lav keribe arakiba solucija  akale problemoske,  thaj odoleja so trubul te anelpes  paluno lafi  anglal te kerenpes e binala ja palem te dočhivenpes e Roma ano avera thana, akala palue lafija tane ande ani rotali mesala anavkerdi ,,Kherutnipe e Romengo“  ikherdo ano centrumi baš medie.

Pal akala palune ande decizie  thaj lafija ka đjakerelpes o paluno lafi tar dizutne thaj i dis Niš te vakereen savi tani i maj lačhi decizija e so duje rigonenge  te šhaj te nakavelpes akava problemo, thaj  te delpes aver muj  baš o kherutnipe numa thaj o đjivdipe e Romengo  ano akala štar tamiribaske thana đjivdipnaske savende đjivdinena Romani etnikani kedin.

Hazri kerga:Neđmedin A- Roma Press lendo belami.rs