Abduzaimovik- Roma ano 21 veko khi Bosna Hercegovina naneolen pani pijbaske

825

Изградбата на овие објекти е добар показател дека градот Зеница е подготвен да направи повеќе за подобрување на положбата на ромската популација. Во таа прилика Удар разговараше со Емиро Абдузаимовиќ, правен советник на Здружението на национални малцинства во Зеница. Тој укажа на некои позитивни потези, но во исто време се соочи со бројни недостатоци кога станува збор за третманот на Ромите, а тој дури и не ги поштеди критиките на оние за кои смета дека се одговорни.

УДАР: Можете ли да коментирате на нашиот портал за изградба на објекти за Роми во Зеница?

Во Зеница, во рамките на реализацијата на проектот “Затворање на колективните центри и алтернативно сместување преку обезбедување на јавни станбени решенија – ЦЕБ 2”, ќе се изградат две станбени објекти наменети за домување на социјално ранливите категории на население кое немаат решено станбеното прашање, а според системот на социјално непрофитно домување.
На овој начин мораме јавно да ја поздравуваме иницијативата на Општинската одлука  на Зеница, предводена од градоначалникот Фуад Касумовиќ, кој обезбеди бесплатно земјиште за изградба на овие објекти, како и комуналните врски, што секако претставува многу значајна ставка во буџетот за изградба на овие објекти.
Ова е многу важна пресвртница за овие ромски семејства во нивниот живот, бидејќи конечно ќе добијат современи услови за живеење, што сигурно ќе овозможи појавување на уште поуспешни и образовани нови ромски генерации, но исто така и  членовите на постарата Ромска популација  да ги чекаат деновите  на постара возраст на многу подобри и норманлни услови за живот.

Lašharibe e neve objektoja thano šukar piro thar i diz Zenica, hazri thani te lačharel o sasto đhivdipe e Romengoro thar akava than. Bašh sa akava o portal ,,Udar’’ kerga lavkeribe  e rajoja Emiro  Abduzaimovik, vastaluno bašh nijamalipa ani Birađjako khedipe bašh tikore minioritetija ani Zenica.

Abduzaimovik mothavel disave pozitivnikane resaripa, numa ko jekhajek vakti thaj vakerela e iramale resarina ko resaripe upral o Romano đihani ani Bosna, numa thaj na mukha te ačhol palpale ko iramale lafija mujal  e manuša save vastalune sa akale resaribnaske, leljardo upral o Romano hali thaj djivdipe e Romengo ani Bosna thaj Hercegovina.

Udar-  pučhla ole bašh o lačharibe e nevutne objektongo ani Zenica o Emir vakerga:

Ani Zenica, ko pervazija thar realiziribe akava proekto anavkerdo ,,Phandipe o kolektivnikane centrija  thaj alternativnikano bešhlaripe upral arakhipe  thanaribnaske objektoja CEB 2 ’’ ka lačharenpes duj objektoja bašh e Romane jerije save araklagovena bilače đjivdipnaja thaj nane olen khera đjivdipnaskere, aso olaj thane socijalnikane natakatime jerije.

Bašh akava aktiviteti importatno thano te selaminkera e asavke aktivitetija thar vastalune e komunake ani Zenica, legarde thar  šerutno Fuad Kasumovik, sine ole mangin  te delamen  than thamiribnaske bilovengoro bašh lačharipe akala duj objektoja, ko jekh na pukingepes thaj e komunalnikane vrske, odoleja lokharga amenge but baro than thar e lovengo buđjeti bašh lačharipe e objektoja.

Akava thano importatno čhane iranipe o muj e đjivdipnasko akale Romane jerijengo save ka oven thanarime ano akala objektoja, odoleja vi ka bajrovel o procentoja thar neve Romane kadrija pal šukar educirime Roma, sostar ka ovelen polačho šarti đjivdipnasko. Ko jekh mangava te vakerav akale thamiribaskere objektonsar ka resarelpes ano lačhipe bašh e po phurane Roma bašh olengoro pophurikano đjivdipe te nakhaven ole ko pošukar šarti đjivdipnasko..

Po buvle  te drabaren o sasto lavkeriba savo kerduno thar Udar khuven kho olengi portaleski rig.

Hazri kerga:Erđan M-Roma Press