Sikholutne thar sikhlovni ,,26 juli” resarge ko piro beršesko agorkerdo sertifikati

785

Учениците од О.У. ,,26 Јули” добија сведетелства. На доделувањето на сведителствата присуствуваше и советничката за образование на Општина Шуто Оризари Рамиза Сакип. На средбата со стручната служба советничката Рамиза Сакип разговараше за категоризацијата на неоценетите и осипаните деца роми и за важноста од формирање на дата база за ваквите деца. Наставниците им посакаа на учениците да уживаат на летниот распуст кој што следи.

Sikhlevutne tahr Fundavni sikhlovni ani komuna Šuto Orizari ,, 26 juli ” erati resarge ko leiba piro sertifikati agorkerdo beršesko sikhlovipe ani akaja sikhlovni.

Ki  sasti edukacijaki ceremonija lelja than thaj  konsilesko pretstavniko bašh buvlaripe thaj sajdipe  e edukacijake aktivitetija  ani komuna Šuto Orizari i rajni Ramiza Sakip.

Ko akava dikhibe kergapes thaj lafi e  bukarnensar tahr vastalune  e sikhlovnatar ,,26 jull“ thaj i Ramiza Sakip bašh i kategorizacija thar okola sikhle  akale beršeske save ačhile bi  sertifikatoja thaj  načivde numerija thaj olengoro đjandipe, thaj importatno thano e asavke čhavorenge  te lačharelpes vi data baza bašh asavke čhave.

E Sikhlovutne profesorija e čhavorenge mangle šukar nakhibe ko nilajesko vakti thaj te nakhaven ole  ko maj šukar mangipe thaj saste.

Hazri kerga: Neđmedin A-Roma Press