Kherduni specijalnikani programa bašh Romane kvartalija ani Bugarija

849

Кон крајот на минатата ноќ, Советот за безбедност беше составен пред потпретседателот и главниот комесар на Ромите на Бугарија во Светската организација на Ромите Петко Асенов. Разговарано беше за ситуацијата во Розино, општина Карлово. Тие одлучија итно да се предложи програма на министерот за внатрешни работи и на Советот на министри со тоа да му предложи на министерот да направи Советот за безбедност за ромската населба. Советот одлучи да ја направи програмата “ЧИСТЕЊЕ”, чија програма ќе преземе мерки за протерување на семејствата и поединците кои веќе неколку години се борат меѓу себе и отпуштање и колење на ромските семејства. Исто така, се разгледуваат и мерките кои го нарушуваат јавниот ред со пуштањето на музички аранжмани и тие не можат да ги направатод цели населби и градови  да не можат да се одмораат од свадбите и забавата на Ромите. Дали треба да се дозволи и на другите семејства да преживеат нормално и да се интегрираат?

Ko agor e nakhle rakhako, Konsili bašh arakhibe  e Romengoro ani Bugarija, angli o telal prezidenti  thaj šerutno komesari  e Romengoro ani Bugarija thar Sumnaleski organizacija Petko asanov,  drabargapes nevi programa bašh o kvartalija e Romenge ani Bugarijaki them.

Kergapes vorba-lafi  bašh e Roma  thar o than Rozino –komuna Karlovo.

Von ange paluno lafi ko majsigo vakti te lačharelpes  programa e miisteriumeske bašh andrune bukhija thaj bašh o Konsili  e ministeriumengo vi sa odova te delpes e ministereske thaj odolestar te anlarelpes ko than jekh barabutno Konsili arakhibaske e Romane atharija-thana.

Konsili ange paluno lafi te akharelpes i programa,, ČISTENJE“ savi programa ka kherel buti  ko ulavde jerije thaj familie te dujrarenpes kothar e thana savendar nekobor berša po palal  resarena sa e melale  bukja ko resipe maribe thaj mudaribe maškar pumende thaj na mukhena te nakhel o vakti ko normalnikano niče.

Ko jekh kergapes thaj vorba-lafi bašh o dajatve te čhivelpes agor thar na arakhibe o niče thaj o sansari ko dive sostar mukhelapes bari muzika sasto dive, thaj khoni isi savo mangela te pašlol  kana avena thar buti, amen našti kheraja sasto than thaj diz savore te oven sar ulavde romane jerije save nakhavena sasto dive ko bijava thaj zabave  e Romengere, vakerlapes  thar Konsilesko khedipe.

Pobuter  drabaren thar lendo info  bugarijake portalesko.

Hazri kerga:Erđan M.- Roma Press lendo thar bulpress-bugarija