Sat Mahala- Ka lačharelpes te ovel o majšukar than đjivdipnaske ano Leskovac

886

На почетокот на април, градоначалникот на Лесковац Горан Цветановиќ ја посети најстарата ромска населба Сат Махала и, според оваа причина, започна со работа на инфраструктурниот аранжман на населбите. Извршени се работи на реконструкција на канализационата мрежа, изградена е нова мрежа за водоснабдување под притисок, проследено со нивно поврзување и во тек се подземни работи на телекомуникациски инсталации на улиците на Сутјеска и Раданска. Делата ќе бидат изведени во наредните денови, но од властите не можевме да ги добиеме точните информации кога сите работи на бит ќе бидат завршени. Вкупната вредност на работите изнесува 32 милиони динари, 18.7 милиони од градот каса и 13.3 милиони од Министерството за транспорт и инфраструктура. Делата се изведуваат во должина од 516 метри.

Ko anglalipe e čhoneske Aprilo, o Šerutno thar o Leskovac Goran Cvetanovik reslo ani vizita  khi  hem maj purani Romani mahala  anavkerdi Sat Mahala, thaj bašh akaja člipota tavdingapes te lačharelpes  e infrastrukturake proektija ko akava athari (naselba).

Kergapes bukija ko rekonstrukcie  e kanaliyacijake mrežake, lačhardi thani  nevutni pajneski mreža ko anlaribe o pajnalipe telal pritisok,  oleskoro phandipe telal i phuv, thaja akana lenapes bukija ano vasta telal puvjako phandipe telekomunikacijake instalacie ko droma thar Sutjeska thaj Radanska.

Sa e bukarne kotora save čhivde thane ko buthi kheripe tavdena thar akala dibe, numa  našti lelargapes informacie thar rađjale vastalune kana thano čivdo olenge bukarne programate te agorkerenpes o aktivitetija.

Lovenge učharipnaja akala aktivitetija ano anavkerde droma kamlapes  te harđingoven 32 milionija dinarija,18,7 milionija kothar i dizjaki kasa thaj 13,3 milionija kothar o Ministeriumi bašh transport thaj infrastruktura.

Hazri kerga: Erđan M.-Roma Press -Romainfomedia