Senada Sali rodela Ikerin taro Romane Enđio bašh bičalipe lil đji ko Khedipe e Republika Makedonijako

1658
Ko phanlipa isi praktika te toksicirinen metadonea e Rome

Текстот кој е во прилог на листата со потписи: Писмо за поддршка на новиот предлог Закон за спречување и заштита од дискриминација. Со ова писмо би сакале да изразиме поддршка и целосна заложба за усвојувањето на новиот предлог Закон за спречување и заштита од дискриминација, кој е доставен од страна на Владата на РМ до Собранието на РМ во јули 2018 година и сè уште не е усвоен од страна на Собранието на Република Македонија. Новото законско решение претставува исполнување на обврските што Република Македонија ги има преземено пред меѓународите и регионалните тела за човекови права, вклучувајќи ја Европската Унија, Советот на Европа и Комитетите на Организацијата на Обединетите Нации. Со усвојувањето на новиот закон, државата покажува политичка волја за афирмација на основните човекови права, нивна промоција, како и унапредување на нивната заштита. Бараме Собранието итно да ги преземе неопходните административни мерки за воспоставување на можности за ставање на законот на дневен ред и негово конечно усвојување во најкус можен рок.

Taro erati prekal socijalna mreže, ktivisti bašI Romane hakaja Senada Sali rodela ikerin taro romane Birađjakere organizacie, thaj odova I  ikerin  baši aniba bahan KanonI čhinavibe  thaj arakibe tari diskriminacija, savo  si dendo tari Rađji Makedonijaki đji ko Khedipe  e Republika Makedonijako ko čhon  Juli 2018 berš, thaj panda nane ando thaj nakavdo o kanoni taro Khedipa e Makedonijako.

Akale lileja ikeribnaja taro pobuter  Enđio, mangaja  te sikava tumenge amari ikerin  baši  sigo aniba  o bahan Kanoni  bash činavibe thaj arakibe tari diskriminacija, savo si  dendo đji tumende  tari rađji Makedonijaki.

Nevutno kanoneski solucija  ka sikavel pheribe o dajatve  so i them Makedonija  isila lendo  ko maškartemutne thaj regionalnikane  bedenija baši manušikane hakaja, lejbaja than thaj Evropaki Unija, Konsili e Europako thaj o Komiteti  tari Organizacija Pašhakarde  Nacie.

Akale ande kanoneja i Raštra Makedonija ka sikavel  politikani kamjin  baši afirmiribe  o fundavne manušikane hakaja, lengiri promocija, sar thaj  ko đajbe poanglal ko olengoro arakiba.

Akava tha aver vakerelapes  ko lil, savo kamjalo te bičalelpes đji ko Khedipe e Makedonijako, rodibnaja sigo te anelpes o bahan Kanoni, thaj odova lil savo ka ovel bare numeroja  ikerdo taro  Romane Birađjakere Organizacie tari Makedonija.

Hazri kerga:Erdan M.-Roma Press