Avgo drom o IRU Parlamentarno sesia ano Skopje – “Geneza, Čhib, Historia thaj religia”

893

Во рамките на Парламентарната сесија на ИРУ на 28 и 29 Јуни која ќе се одржи во Скопје, една од активностите е и потеклото на Ромите, нивната Генеза, Јазик, Историја и религија. Тоа е насловено како Прв научен симпозиум каде свои најнови сознанија, дискусии, предлози и активности во своите говори директно пред присутните ќе се обратат. Свои презентации меѓу другите ке имаат и: Верандра Риши -Индија, Др. Трајко Петровски РСМ , Дип.етнолог Даниел Петровски, Андрис Тертатс – Латвија, Давид Берат , Имер Кајтази – Белгија, Роберт Алаѓозовски – Нац. коорд. за раз. на културата и меѓун. сораб. Истовремено од иновативен аспект преку свои видео презентации свое излагање ќе имаат и истакнати стручњаци токму од тој сегмент меѓу другото и имња како што се: Др. проф. Јан Ханкок – САД , Др. Рајко Ѓуриќ – Р. Србија, Гратан Пуксон – В. од Британија како и Надежда Деметер – Руска федерација.Овој дел ќе се одржи на 28 јуни – Петок во хотелот Континетал во Скопје.

Ko aktivitetia e Parlamentarno sesiake taro IRU ko 28 thaj 29 juni so ka ovel ko Skopje jekh taro aktivitetia ka ovel o darhinalipa e Romengoroolengiri Geneza, čhib, historia thaj religia.

Odova si notirime thaj sar jekhto naučno simpoziumo kote pire majneve informaciancar, aktencar prekal piri diskusia thaj preyentacia ka keren pendžarde anava anglal savoren.

Pire prezentacie ka oven telal anava sar so si : Vernadra Rišhi – India,  Dr Trajko Petrovski,  Diplomirime etnologo Daniel Petrovski, o Andris Tertats tari Latvia, David Berat, Imer Kajtazi tari Belgia, o Robert Alagjozovski sar Nac koordinatori kho buvlajripa e kulturake .

Taro inovativno aspekto pire video presentacie ka ovel e pendžarde anava tari odoja branša sar so si o Jan Hankok tari USA, Rajko Djurić, Srbia, Grattan Puxon tari Britanija thaj i Nadežda Demetar tari Rusia thaj avera.

Akava kotor ka ovel ikerdo ano  28 juni – Paraštuj ko hoteli Kontinetal.

Hazri kerga:Roma Press lendo thar Roma Times