Šikovska- Avdive sar thavdinga agaar agorkerga i interparlamentareskiri kupa ko Sobranie..

138

Avdive ano Khedipe e themako Makedonija ikergovela dikhipe maškar interparlamentareskiri kupa bašh ikheripe e hakaja e Romengere,inkluzija thaj integracija ani them Makedonija.

Ano akava dikhipe lela than i bičaldi Ljatifa Šikovska,kasaja bešla numa thaj puterde kerge lafi baš sa e problemencar save akarenapes e Roma numa e jakajek problemenge palpale agorkergapes salde ko lafi bi te arakelpes disavo mehanizmo sar te čhivelpes agor e istonenge.

Numa ano telefonsko lavkeripe e prateničkaja Šikovdka vakerga baš sa akala lafija save kerdile pal akava nane te agorkerel akate, ka beśelpes kolegencar pratenikoja ka kera lafi te dika kote shaj kerenapes izmene ano kanonija. Ka dav mandar sa akava sosi prioriteti e Romenge te ćhivelpes ko plani solucijake, vakerga baś o Roma Press i Śikovska.

Заврши во Собранието на Република Северна Македонија работната средба со интерпартиската парламентарна група за поддршка на правата на Ромите, инклузијата и интеграцијата во Република Северна Македонија и Комитетот за односите меѓу заедниците,на средбата присуствуваше пратеничката Лјатифа Шиковска

Како што дознава Рома Пресс на денешната,но и сите предходни оддржани работни средби на кои беа изнесени проблемите на Ромите со кои се соочуваат денес повторно преку наши извори средбата помина без да се постигне конкретни решенија за подобруване на состојбата на Ромите,туку ке се чека за дополнителна средба помегу пратеничките групи за изнаогане на механизам за измени во законите со кои ке се вметнат како приотитетни потреби на заедницата, но засега без конкретизиране.

Лјатифа Шиковска во целост се согласи со присутните кои се вклучија да говорат за изнесените проблеми кои произлегуваат од нееднаквиот пристап на правото,инклузијата и интеграцијата,образование,вработуване,домуване легализации и други проблеми кои беа укажани од претставниците на невладиниот сектор за кои реално денес Ромите со соочуваат со нив.

Шиковска за Рома Пресс укажа дека ние нема да застанеме тука,јас дополнително за денешната средба поврзано со сите укажани проблеми благовремено ке ги известам сите засегнати страни воедно итно ке барам средба со пратеничките групи на кои ке ги известам за изнесените иницијативи,предлози и заклучоци за кои ке барам да се изнајде механизам и решенија во законите каде ке можат истите да се вметнат.

Исто така за мене е многу важен предлог на тоа што се согласивме дека треба по итна постапка да барам да се зголеми буџетот во општините, средства кои треба да бидат наменети за подобруване на состојбата на Ромите во повеке сфери,укажа за Рома Пресс Лјатифа Шиковска.

Но,кога?

Roma Press: Neđmedin A.