Thar avdive 1-Juli iranelapes o DDV palal ko dizutne

779

Граѓаните првпат имаат можност да побараат поврат на 15 проценти од платениот Данок на додадена вредност (ДДВ) откако денеска почна примената на владиниот проект „Мој ДДВ“. Законот за враќање на дел од ДДВ на којашто ќе бидат презентирани техничките можности преку коишто граѓаните ќе може да го користат правото на поврат на 15 % од ДДВ. Од оваа услуга на граѓаните ќе им бидат вратени најмногу 50 милиони евра годишно, а лимитот за едно лице ќе изнесува 1.800 денари квартално или најмногу 28.800 денари годишно за едно четиричлено семејство. Можноста за поврат на 15 отсто од ДДВ ќе биде достапна за сите граѓани со наполнети 15 години кои се регистрирани на системот на Управата за јавни приходи. Ќе треба да ги земат фискалните сметки на продажните места и да ги скенираат преку мобилен телефон и да ги испратат на апликацијата што ќе биде достапна на страницата на УЈП. Повратот на ДДВ ќе се прави преку скенирање баркодови на фискалните сметки најдоцна во рок од 10 дена од издавањето на сметката. Ќе важи само за граѓаните и за фискални сметки до 30.000 денари, но не и за фактури и сметки со сметкопотврди.  Првата исплата ќе биде во декември 2019 година директно на сметките на граѓаните, а потоа на секои три месеци, односно во февруари, мај, август и ноември. Законот за враќање на дел од ДДВ беше усвоен минатата недела во Собранието.

Dizutne  jekto fori  isiolen šajipe te roden  thar iranipe e 15 procentoja  thar pukinibasko DDV te iranelpes olenge palpale, pali ando thaj nakhlo rađjako kanonesko nevipa.

Kanoni bašh iranipe kotor  thar o DDV saveste ka ovel  prezentirime tehnikane šajipa thar 15% thar DDV.

Thar  akava ikheripe e dizutne  ka ovel olenge maj hari irame  50 milionija evrija ko jekh berš, aso o limiti bašh jek manuš ka ovel ikherdo thar 1.800 denarija kvartalnikane jali maj but 28.800 denarija ko berš bašj štare personengiri familia. Akava šajipa ka ovel mukhlo ano ikheripe  thar 15% iranipe palpall o DDV  sakone manušeske  savo isi ole pherde 15 berša thaj thano registririme ano  sistemi e upravako  thar dikhle prihodija.

So trubul te kheren, te lenpes e fiskalna smetke thar kinobikinibaske thana thaj prekal mobilno te bičhalenpes  đji aplikacija savi ka ovel puterdi sakoneske  ki rig thar UJP.

O iranipe kothar o DDV ka kherelpes  prekal skeniribe  e barkodoja thar fiskalna smetke maj but 10 dive kana ka kherelpes o kinobikinipe.

Bašh ikheripe sar valanutne smetke e dizutnenge ka oven lovenge pharipnaja đji ko 30.000 milja denarija, numa  na thaj bašh e fakture thaj smetke smetkopotvrdensar.

Jekto iranibe palal e love ka ovel kerdo ano čhon Septemvro đji ko Dekemvro 2019 berš, iranibnaja e love ko smetke e dizutnenge, aso pali odova ka resarelpes sakana ko sako trin čhona. O kanoni bašh iranibe o ddv e dizutnenge thano ando  ko nakhlo kurko ano Khedipe e Republika Utarale Makedonijako.

Hazri kerga:Roma Pres