Nacionalna Strategija bash buvlaripe o interkulturalizam

799

Работната година започна веднаш со консултативна средба со граѓанскиот сектор во кластерот правна рамка за подготовка на националната стратегија за развој концептот на Едно општество и интеркултурализам.