BIH-Vakti tano e Roma korkoro te keren piro đjidvipe ko pošukar

926

Првиот симболичен филм на југословенското кино што беше предмет на животот на Ромите беше веројатно најдобриот југословенски филм ,,Скуплјачи Перја’’ на сите времиња воопшто. Се разбира, ова е филмот “Фонтански колекционери” на Александар Саша Петровиќ, во кој тие се брилијантни Бекам Фехми и Оливер Катарина. Филмот беше снимен во 1976 година и беше првиот југословенски добитник на наградата во Кан. Добитник е наградата за најдобар жири, новинарска награда, а Саша Петровиќ беше номиниран за Златната палма. Освен Кан, филмот беше југословенски кандидат за Оскар и за Златен глобус. BLIST & REAR Ако го преведеме англискиот превод на наслов на овој филм на нашиот јазик, тој ќе се вика “Се сретнав и се сретнав со Циганите”, дури и ако среќата во пламенот беше ниска. Преку ромската заедница во Војводина, овој филм веројатно беше еден од првите што ги доведува во прашање меѓуетничките односи во Југославија. Тој е исто така еден од оние кои ги проблематизираат општествените односи во номиналната социјалистичка заедница во земјата на еднаквост.

Jekto simbolikano filmi ko jugoslovensko kino  savo sas  sar diklo o đivdipe e Romengoro thaj maj buteder  sas jek taro maj šukar thaj maj dikle filmija,, Skupjlaci perja  baši sa o vakti.

Kerelapes lafi, akava filmi,, Fontanska kolekcionerija,, taro Aleksandar Saša Petrovik,saveste sikavgapes  brilijatnikane  Bekam Fehmi thaj Oliver Katarina.Filmi sas kerdo ko 1976 berš thaj sas ikerdi I jekto pursak  ko Kan.

Sas ikerdo taro majšukar žiri, žurnalistikani pursak, Aso o Saša Petrovik sas nominirimo tari Zlatno palma.Blist-Rear te chivajale ko translate akava filmi si amari čhib, thaj vov ka akarelpes,, Dikluman  thaj dikluman e Romensar’’

Prekal ki Vojvodina  akava filmi sas  jek taro odova so anela sas o maškarđivdipe sa e kedinengo ki Jugoslavija.akava filmi sas  jek taro adala so problematiyirinena  o sasoitnipe ko đjivdipe ki Jugoslavija.

Vi akava filmi sas taro nominalnikane socijalistikane kedina  ki phuv thaj o jekhajekipa.Savore sar so vakergum, sar pal palunipe e Romenge-odova sas o maj dukavdo-numa  bašhi o Saša Petrovik sas phare te vakerel so vov si kalkulatori.

Pobuter ko akava Lendo linko: portal-udar.net