1-to April dive tharo Perasa thaj hasaiba-video

1037

Први април – среќа и смеење. Она што е уште поинтересно е фактот дека не постои точно дефиниран одговор на поставениот ден на шегата и смејата, постојат само теории. Шегите кои се одвивале на 1 април исто така датираат од времето на древниот Рим. Се смета дека Римјаните како и многу други празнувале фестивал на шегите во време на пролет која се случува на Денот на шегата. Токму на овој ден денес и нај малите дечина го одбележуваат 1-ви Април во Македонија во Скопjе, денес ние бевме присутни со дечињата ученици во  Основното училиште ,,Брака Рамиз Хамид”.

Jekto April- bah thaj hasaiba. Okova so si but po importatno o fakti  bašh akava dive nane definirimo  hasune palune laforeja thar dive e perasibasko thaj hasaibasko, numa isi salde disave teorie.

O Perasa thaj Hasaiba  save legarenapes  ko 1-to Aprili  jekhajek kernapes definiribe  ko vakti tharo Rim. Thaj gndinelapes  bašh odova vakti  o Rimjanija sar thaj but avera  kerena  akava dive sar festivalija ki mangin taro avibe e pošukare vaktenge save resarena phanle e1-to Apriloja.

Bašh akava dive penđardo si amende ki Makedonija thaj ki dis Skopje nišankerelapes  akava dive sar biđjuko numa maj but e potikore čavore save kherenapes ko muj thar olengere maj mangle crtime filmoja, ja palem heroija save von maj but  mangena olen.

Avdive but Roma nišankerege o dive pumare čhavengoro legaripnaja ki dis e Skopjeske, taneste savi sine ikerdi vi manifestacija, aso jek pobaro kotor olendar nišankerge o dive ko pumare siklane savende siklovena.

Amari ekipa avdive ko barabutno thaj šukar nakhbe kergem ole e čhavorensar thar siklana Phrajla Ramiz thaj Hamid, dikhen o video.

Hazri kerga:Neđmedin A.-Roma Press