16-Мај, Во Општина Шуто Оризари се оддржа најавената обука-Видео..

2500

Пивара Скопје во соработка со локалните партнери од Општината Шуто Оризари З.Г. ,,Кхам Сијан” –Скопје, Вебтв-Рома Пресс како и локалната само инцијативна организирана група насловена ,,Одбор Бараки”, вчера во просториите на СУГС-,,Шаип Јусуф” во општина Шуто Оризари се оддржа бесплатната обука насловена „Вештини за успех“која главно беше наменета за млади од 18 – 30 години, кои се невработени или се од социјално ранливата категорија. На оваа обука, младите имале можност да се стекнат со бизнис и лични вештини, кои би им помогнало за полесно да ги надминат предизвиците на пазарот на трудот, да се вработат, но и да основаат свој бизнис. Обуката беше реализирани во рамки на 10 различни модули.

Ko šukar buthi kheripe telo vas Pivara Skopje thaj olakere lokalnikane partnerija  thar komuna Šuto Orizari i Birađjaki Organizacija ,,Kham Sijan”, Vebtv. Roma Press sar thaj i lokalnikani korkoro incijativno kupa thar Šuto Orizari anavkerdi ,,Odbor Baraki”, Erati khi Maškarutni Siklana,,Šaip Jusuf” ikergapes i havlardi obuka dizutnensar thar i komuna.

I sasti obuka nakhla ko šukar čhane thaj lele than uprede 100 dizutne thar komuna Šuto Orizari thaj lele than korkoro inicijativno ki mangin  te oven kotor thar akava siklovipe. O sasto celijo sas te ovel polokhe o kuvibe kana delapes olenge šajdipe te kuven ko bukarne thana.

Ko agorkeripe e saste  obukake, thar rig e organizatorendar bašh sa e avime dizutne manušenge dengaes thaj po jek Sertifikato baši agorkerdi obuka savi ikersalili erati ko athari ko Šuto Orizari

Dikhen video..

 

Hazri kerga: Neđmedin A.-Roma Press