5-to Noemvro dive e Romane ćhibjako.. dikhen video

2126

Maskarthemutno dive e Romane chibjako 5-to Noemvro tano shajipe, thaj baro hoshipe savestar kheraja lafi baripnaske e chibjako. Romani khedin tani bari thaj isiola milionesko numero dizutne ani sasti lumja, numa bezehaske isiola tikno afirmiribe peseskere chibjake.

E Roma trubuj hoshime te mangen te sajdinen peseskiri chib, thaj cachikane te kheren olake afirmiriphe, sostar tesi jek khedin(zaednica)savi na ikherela peseskkri chib tadani oj tani muli, thaj nanaj ola poro identiteti, achovela bipendjardi ano sasto sumnal.

Biradjakiri Organizacija,,Kham Sijan” thaj o Roma Press akava bersh, nishankerena o 5-to Noemvro ulavibnaja lila e chavorenge tari sikhlovni ,,Phrajla Ramiz thaj Hamid”, sebepeja so kamaja te bichala mesazo sa e avere organizacienge, aktivistija thaj avera ko akava dive te keren trampibe e lovenge te shaj hardjinen olen ko stampibe lila, e asavke praktikaja ka den dumo e skolenge numa thaj ka keren afirmiribe Romane chibjake,ano jekh thaj vazdelapes o nivelo taro isibe Romane lilengo ano amare sikhlovne(skole).

Baro oven saste dji ko sasto personali tari sikhlovni B.R.H so halile amaro mesazo thaj denge amen dumo.

Dikhen video..

Мегународниот ден на ромскиот јазик е на 5-ти Ноември,можност па и голема гордост да се потсетиме на вредноста и големината на ромскиот јазик како заедница која по себе брои милионски број распостранет во целиот свет.
Ромите треба да се гордеат со својот јазик,вистински сите заедно да работат во негово афирмирање,впрочем ако не го почитуваме ромскиот јазик, тогаш знајте дека другите нема да не почитуваат како народ/заедница и сл.

По повод 5-ти Ноември денот на Ромскиот јазин, Здружението,,Кхам Сијан”од Скопје во соработка со тимот на Рома Пресс,го одбележуваат со доделување на книга насловена,,Живото е знаење”,, O Djivdipe sa djandipe”за децата ученици во О.У. Брака Рамиз Хамид.

Инаку,како авторско дело e на организацијата а во истата учевствуваат и други Ромски автори,кои исто така творат,пушуваат ромски песни, а ќе биде одголема потреба за децата ученици од четврто до осмо оделение.
,,Живото е знаење” како помошна литература е издадена во 2019/2020 год, а денес по втор пат беше отиражена и бесплатно доделена за децата ученици од БРХ.

Ромите, особено младата генерација ја потценуваат важноста на ромскиот јазик,укажувајки дека „Што ќе ми е да го учам ромски јазик, кога јас веќе го зборувам“.
Говорењето на твојот мајчин јазик вклучува многу повеќе аспекти отколку само знаењето да се зборува. Сите останати заедници го учат својот јазик,му даваат големо значење и негово афирмирање во разно разни аспекти, тие се паметни и навреме ја сфатија вредностата на јазикот, дека тоа е нешто повеќе од само зборување кое го имаат дома.

Hazri kerga:Nedmedin A.-Roma Press