Ano Evropako parlamenti angapes i rezolucija baś pośukar ikheripe e Romen ani Evropa..

432

Ani rezolucija ikherdi ano śtarto di  545 hangonencar save denge pozitivno poro ikheripe, aso 96 mujal thaj 54 ikherimale, Parlamenti vakerga baś o sasoitno ikheripe e Romengoro thaj e roma save araklagovena ano maj čhorolikano hali thaj socijalno naikerimale ani Evropa.

Sa akaleske Evropake bićhalde akharena ano sa ikeripe ko inkluzivipe edukacijako, anglal ćhavorikano bajrovipe thaj te ćhivelpes agor e diskriminacijake thaj segregacija savi kerlapes upral e Roma buvleste ani sasti Evropa.

Во резолуцијата усвоена во четвртокот со 545 гласа за, 96 против и 54 воздржани, Парламентот истакна дека поради постојаното антиромско расположение, Ромите во Европа се изложени на највисоки нивоа на сиромаштија и социјална исклученост. Затоа, европратениците повикуваат на инклузивно образование, ран детски развој и крај на дискриминацијата и сегрегацијата.

Состојбата на Ромите во ЕУ не е подобрена, се осудува во текстот, делумно поради „недостаток на политичка волја“. Европратениците се жалат дека значителен дел од Ромите во Европа живеат во „крајно несигурни“ услови, при што повеќето од нив се лишени од основните човекови права во сите сфери на животот.

Тие ја повикуваат Комисијата да презентира законодавен предлог кој ќе се фокусира на борба против сиромаштијата и антиромското расположение, подобрување на условите за живот и здравјето на Ромите. Предлогот треба да вклучува план за решавање на нееднаквостите во домувањето, здравството, вработувањето и образованието, како и специфични обврзувачки цели за подобрување на вклученоста. Потребно е да се засилат напорите во сите земји-членки на ЕУ, особено во оние со големи ромски заедници, велат европратениците.

Roma Press- lendo https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200910IPR86837/roma-integration-eu-must-do-more-against-social-exclusion-and-anti-gypsyism