Bitola:Digitalno inkluzija bash o Roma

298

Foto lendo taro:Sumnal
Ko Pervazija(ramke)taro proekti,,Digital Inclusion for Roma Adults”- Dira, Digitalnikani inklizija bash bare Roma:kerlapes sikhloviphe ko pindjariphe eServices, ko 17.05.2024 bersh ikergapes nastani bash diseminacija ko lacharde platforme bash eUsluge ani amari them.

Ano akava khedipe lele than pretstavnikoja tari Komuna Bitola,lokalnika enpretprijatija, Centro bukarnibnaske, profesorija sar thaj pretstavnikoja tari Romani khedin.
Celjo akale proektesko te bajrovel o djandipe taro bare Roma sar thaj o socijalno kategorije olendar te shaj ikherena ompotencijali taro elektronikake usluge.

foto:lendo taro B.O.Sumnal
Во рамките на проектот „Digital Inclusion for Roma Adults: Gaining Knowledge and Skills in eServices – DIRA /Дигитална инклузија на возрасни Роми: Стекнување на знаења и вештини за користење на еУслуги“ на 17.5.2024 година се одржа настан за дисеминација на создадената платформа за е-учење со цел стекнување на знаења и вештини за користење на достапните е-услуги во нашата држава. На настанот присуствуваа претставници од Општина Битола, Центарот за вработување – Битола, локални претпријатија и наставници, професори и претставници од ромската заедница.

Главна цел на проектот е да се оспособат возрасните Роми и социјално исклучените лица да го користат потенцијалот на електронските услуги и да се вклучат во дигиталното општество. Ова им дава можност да бидат активни учесници во социјалниот, економскиот и културниот живот во нивните заедници.

Hazri kerga: Roma Press