I komuna Šuto Orizari tavdinga lačharibnaja e bilače droma-Video

1072

Šhaj li te đjakerelpes o avutno vakti savo resarela ani komuna Šuto Orizari te ovel ikherdi i neve era thar lačhariba e neve droma save e dizutne thar akaja komuna đjakerena olen but berša.

Jekh thar importatna rumome droma  thane vi akala save lačhardile akava kurko ko pašipe e agaar vakerde Anzulanstsko kherendar, ko vakti thar olengoro lačharibe thaj đji akana na sas kerdile olengere droma, akava fori maškar duj potikore drumoja astardo thano thaj o drom Nov Zivot.

E dizutne bahtale pali odoborom vakti olengere čhave pobuter te na phiren ano čhika, te ovelen drom. O Šerutno Kurto D. Angli i kamera thar o Roma Press vakerela pere imresie numa thaj havlaribe bash lačharibe panda nekobor droma ani komuna Šuto Orizari, numa tavdipe thaj e šerutne dromeskere lačharibnaske o drom Indira Gandy.

Dikhen pobuter ano kerdo Video..

 

Hazri kerga: Neđmedin A  Erđjan M.- Roma Press