Nacionalnikani bukarni bešin thar 12-Komunengere strukture ano ROMAKTED

1361

НВО АДРР Сонце како национална контакт точка во Република Северна Македонија ја имплементира РОМАКТЕД програмата во 12 општини- заедничка програма на Европската Унија (DG Near) и Советот на Европа, чија цел е промовирање на добро управување и зајакнување на Ромите на локално ниво. Во рамките на програмата РОМАКТЕД беше одржана национална работилница со 12 те општини и структури на Ромактед. Работилницата имаше за цел подготовка на нацрт 12 предлози од сите 12 општини за локално планирање и буџетирање за 2020 година според приоритети на заедницата. На работилницата се направи пресек од досегашната работа на програмата што функционира добро, и со какви предизвици се сочуваат структурите на локално ниво при имплементацијата на Заедничкиот акционен план на Општините кои се дел од оваа програма. Исто така од страна на структурите на Ромактед  од општинската администрација од општините и претставниците на Ромските акциони групи  беа дефинирани ургентните прашања со кои се соочува Ромската заедница за секоја општина поединечно и истите да може да се внесат во програмите на Општините за 2020 година.

Потоа општините презентираа размена на  добри пракси кои се имаат реализирано во текот на програмата Ромактед и доколку добрите пракси се апликативни во другите општини истите се применат со цел решавање на проблемите и потребите на Ромската заедница. Потоа се дискутираше  зошто постои потреба од акција за подобрување на статусот на Ромската заедница и се укажа на тоа дека Јавните политики за Роми кои ги има на мегународно, национално и локално ниво за подобрувањето на условите и квалитетот на живеење на Ромската заедница зависи од нивната имплементација и дека треба да се стават во функција сите фактори и актери како на национално така и на локално ниво за да се подобри статусот на Ромската заедница. Се зборуваше и за локално планирање и буџетирање како и споделување на пракса за одговорно буџетирање  за Роми на национално и локално ниво. И како приоритетите на Ромската заедница од 12 те општини кои се дел од програмата да можат да ги внесат во општинските програми на локалните самоуправи. Имаше дискусија и за идните чекори, научени лекции и препораки од одржаната национална работилница со цел поуспешна и поефикасна реализација на програмата РОМАКТЕД.

Birađjakiri organizacija ADRR –Sonce (Kham) sar nacionalnikani kontakt nukta ani Republika Utarali Makedonija implementirinela o ROMAKTED  prgrama phanli 12 Komunensar- sar barabutni programa  thar Evropaki Unija  thaj Konsili e Europako, kaskoro celjo thano te kherelpes promoviribe sar thaj vastalibe ko zorakeripe e Romengo ando lokalnikano nivelo.

Ko pervazija thar programa  ROMAKTED  ikergapes nacionalnikani buthikeribnaski sikhlovin 12 komunenge strukturensar thar o Romakted. Celjo e bukharne kedipnasko thano te resarelpes  ko bahan kerde 12  rodipna thar sa e 12 komune  ando lokalnikano planiribe thaj buđjetiribe  bašh 2020 berš sar so vakerena e prioritetnikane kedina.

Ko jekh thar kedime pretstavnikoja thar i struktura thar o Romakted  sas vakerduno  bašh Romane  akciona kupe definirime  thaj urgetnikane pučibna savensar arakhenapes e Roma, thaj sakojekhesko valani te dočhivelpes  andrre ko programe e Komunenge ko 2010 berš.

Jekh thar valanutne lavkeribe lela vakti thar olengoro buthi kheribe  vi i aktuelno politikaki resarin e Romengi bašh kaske kergapes lafi so trubul sig te lenpes akcije te lačharelpes i aktuelno politika e Romengiri  savi preperela sar ko lokalnikano, maškarthemutno thaj nacionalnikano nivelo.

Sar prioritetno lavkeribe thaj buti, aso e Romenge thar  12 Komune  te oven sakone programate  thar sakoja komuna  thar lakoro loklanikano buthi kheribe, sostar salde agaar šhaj dikaja sig o lačharibe  thar sasto ikheribe e Romengoro khi sakoja komuna ko pošukar nivelo.

Hazri kerga:Neđmedin A-Roma Press