ROSA: Sa kerlapes e čhavorenge-Edukacijako vazdipe o gogjaveripe

739

Во рамките на проектот “Сè за деца: Мобилизирање на заедницата за поддршка на развојот на децата Роми во раното детство” поддржан од УНИЦЕФ, обновување, соработка и алтернативи на Ромите – РОСА од Лесковац организираше едукативни содржини за повеќе од 100 ромски деца од предучилишна возраст и училиште кога тој го посети Музејот, Народниот театар и Киното на Културниот центар во Лесковац. Проектот “Сè за деца: Мобилизирање на заедницата за поддршка на развојот на децата Роми во раното детство” има за цел да обезбеди поддршка на семејствата за надминување на специфичните проблеми во овие области, здравствената заштита, исхраната, раниот развој и благосостојбата на децата. 

Ko pervazija thar proekti ,,Sa e čhavorenge“  Mobiliziribe e tikore čhaven  bašh ikeripe  o buvlaripe olengoro thar čhavore Roma ko olengoro čhavorikano bajrovipe, ikerde  thar UNICEF  ko pašhakeripe e buti kheribnaja  thar alternativa e Romengiri Rosa thar Leskovac.

Organizirinipe edukativnikane ikerina  ko pobuter thar 100 romane  čhavore save beršalipnaja thane anglal siklojbaske ki edukaciako procesi thaj olen legarelapes ko Muzej, Teatro, Kino thaj Kulturakere centrija ano Leskovac.

O gndo bašh asavko aktiviteti thano legardo bašj bajrovipe o gndo ko tikore čhave, mangipnaja te den arka vi ko jerije bašh nakavibe akale problemeske thar tikore berša von te penđaren thaj te đjanen akala edukacijake thaj kulturake thana, numa thaj arakipe olengoro sastipa,  hajbna,  tikne beršeskkro buvlaripe, pakluko thaj aver.

Pretstavnikoja  thar organizacija ROSA, Sluđba sastipnaskiri thar Leskovac, PU Vukica Mitrovik, Centrumi bašh socijlanikano buthi kjeripe, Sastipnaskere medijatorija, Lokanikano buthi kheripe savore denge dumo bašh akava aktiviteti  phanle lafeja mujal diskriminacija.

Hazri kerga; Roma Press