Trinto dive taro Humanitarno Karavani tari Birađjakiri Organizacija,,Kham Sijan”-Skopje

912

Avdive nišankerelapes amenge o paluno dive, thaj trinto di taro amaro but šukar naklo Amalikano dikhibe e maj tikore čavensar-Romane jerije savensar i Birađjakiri Organizacija ,,Kham Sijan” thaj o Roma Pres nakavga akala palune beršeskere trin divesa.

Baro hošipe ko jakha, čačikano thaj hor vileskoro dikhipe sas sa e čavoren, amenge muklo but baro gndipe thaj bari pakiv so jek dive pobuter e asavke umala thaj thana pohari ama siguritetno ka dujrarenpes taro Romani kedin ki Makedonija.

Pharipe si kana, tu sar Rom dikeja tere manuše sar vov dikhelatut pire  pozitivnikane jakhensar bi došale baši olengoro  sako diveskkro bilačho đjivdipe, thaj tadani dopereja tuke o pučhipe-pe so akala bi došale manuša kerge bangimos te đjivdinen agar, thaj khoni te na del olen vas  baši  vazdipe ko pre sar sakoja aver kedin, tadani ačhola o pučipe puterdo?

Avdisutni vizita nakagamola ko muklo than Momin Potok.

Savore te pakha so čačibnaske jek dive pobuter nane te ovel amen šajdipe te kera asavke video materijalija, aso sakana ko adala  video materijalija te oven o šerutne muja ROMA..

Kana pučlem olen so kamena ko 2019 berš, Sakone tanestar e Roma vakerge jek mesažo –

Bahtalo neka ovel o nevo berš sa e Romenge ki sasti Lumja, Sansari, Tolerancija thaj but te mangamen.

 

Dikhen  teluno video..

Hazri kerga: Nedmedin A. Kamera Safet R – Roma Press