Taro erati tavdinga dejiba i poučhi socijalnikani lovengi arka

879

Почна исплатата на зголемената социјална помош којашто е предвидена со новата социјална реформа. Над 25.000 семејства добија гарантиран минимален приход, којшто за поголемиот дел од нив е зголемен за дури 100 отсто. На сите домаќинства коишто имаат деца дополнително им е исплатен и детски и образовен додаток, соопштија од СДСМ. Досегашната програма за условен паричен надоместок за средно образовение е трансформирана  во право на додаток за образование. Со социјалната реформа наместо досегашниот  опфат од 3.200 деца, сега детскиот додаток користат 73.500 деца, а наместо 3.800 дечиња корисници на образовен додаток, отсега пристап имаат 64.136 деца“, велат од партијата.

Tavdinga o bajrovipe thar socijlanikano dumo savo thano dikhlardo  e nevutne socijalnikane reformaja. Upreder 25.000 jerije resarge ko minimalnikano lovengo ikeripe, thaj buteder olendar thano bajrovime  upreder 100 %. Bašh sa e jerije save isi olen  čhave dendo olenge thaj  čhavorikano thaj edukacijakoro lejbe lovengo dumo.

Socijlanikane reformaja  ko than e đjiakanutne 3.200 čhavrenge, akana o čhavorikano lovengo dumo lena ole 73.500  čhavore, ko than thar đji akanutne 3800 čhavore sar ikerutne thar edukacijako dumo, akana lena i jekhajekk arka  64,136 čhavore.

Salde e asavke socijlanikane reformensar  te lokharelpes o čhorolipe kji raštra,  jekajekipe e čhavorenge, bajrovipe e kahajipe e manušenge save thane nasvale hendikepeja, lačharaja  e anglal sikhlovibaske edukacijake thana thaj lačharaja savorenge jekh sasoitnipe, vakerena ko havlaripe e partijako.

Hazri kerga:Roma Press