Puterdo Konkursi bašI stipendie ko panđ kategorie baši sikle Roma save tane hramine ki jekto, dujto, trinto thaj štarto berš si klojbaske, ko maškarutne siklaane ki Republika Makedonija

740

Конкурс за доделување на стипендии во пет категорииза ученици Роми запишани во првата, втората, итретата и четвртата година од јавните и приватните средни училишта во Р Македонијаза учебната 2018/2019 година.Министерството за образование и наука за учебната 2018/2019 година ќе додели 880 стипендии.

Konkursi  baši dejbe  o stipendie  ko panđ kategorie  taro sikle Roma save tane hramime ko akala štar berša siklojbaskere taro dikle thaj privatna siklaane ki sikalutni beršeskkri programa 2018-2019 berš ka ulaven 880 stipendie.

Baši pobuter  te đjanen e havlaribaske kuven ko teluno linko savi si dendo tumenge tari Ministeriumi baši Edukacija ki Makedonija.

Конкурс за сипендии за роми средношколци