12 – Кomune dengo piri hramin baši lačharibe o đjivdipe e Romengoro

2144

За прв пат се потпишаа договори за имплементација на активности од усвоените Локални акциски планови во 12те општини во рамки на Стратегијата за Роми 2014-2020 согласно Одлуката за рапределба на средства во износ од 3 милиони денари за поддршка на имплементацијата на локалните акциски планови кои произлегуваат од овој стратешки документ, усвоена на 109та седница на Влада, одржана на 14 декември 2018г.  Сакам да ја искажам мојата благодарност до Министерот за локална самоуправа г. Сухејл Фазлиу кој ја препозна потребата за помош и поддршка за имплементација на Локалните акциски планови за Роми и подобрување на состојбата на ромската заедница на локално ниво, известува за Рома Прес министер без ресор во владата на Република Македонија Аксел Ахмедовски. 

Erati ki rađji Makedonijaki  panle lafi  baši implementacija  aktivibaske  tare ikerde  Lokalnikane Akcisko planija ko 12 Komune ko pervazija thaj ikerkeripnaja i Strategija e Romengiri  2014-2020, panle  lafeja  taro Bahani  ulavibaske  love  ko ikerkeripe  taro 3 milionija denarija, sar dumo  ko implementiribe  o loklanikane akciska planija save iklovena  taro akava strategikano dokumenti, ando ki 109 bešin tari Rađji Makedonijaki savi bešin ikersalili ko 14 Dekemvri-2018 berš.

Mangava te sikavav miro baro oven saste  đji ko Ministeriumi  baši loklanikano buti keripe Suhejl Fazliu savo penđarga o valanipe ko ikerkeripe i implementacija taro Lokalnikane akciska planija e Romengere  thaj lačharibe  o sasoitno ikerkeripe  e Romane kedinake ko loklanikano nivo, vakerela baši o Roma Press o Ministeri bizo resori thaj legarutno baši implementacija e stragegijaki baši e Roma ki Makedonija o rajo Aksel Ahmedovski.

Hazri kerga: Abdula S.-Roma Press