Avdive ikergovela o trinto Samiti taro REDI ano Skopje..

169

Avdive ano Skopje ikergapes o trinto Samiti REDI, ani tema,,Inkluzija bash e Roma ani zeleno thaj digitalnikani inovacija sar jekhajekipe ko lingariphe e manusikane pomaśkaripnaja”

Bash avdisutni ćipota e organizatorija vakerena,upral historikani marginalizacija thaj diskriminacija,Roma anglalpretpriemaćija sikavge zoralipe thaj genijalipa ko ikheripe e śhajipa te shaj ovelalen transformikano phiripe.

Direktori ano REDI i Nadire Redjepi, vakerela so kerna buti majbare fokuseja ani zeleno thaj digitalno agenda, thaj o Samiti thani phurk savo kerla dijalog maskar e Roma te shaj lokhe te arakenpes ko ekonomikano bajrovipe sar jek romani kedin.

Денес во Скопје се оддржува третиот Самит-Реди,на тема „Инклузија на Ромите во зелени и дигитални иновации како и еднаквостта во управување со животната средина”.

Организаторите на настанот укажуваат,покрај историската маргинализација и дискриминација, ромските претприемачи покажаа издржливост и генијалност во искористувањето на можностите што ги нудат овие трансформативни движења, играјќи клучна улога во поттикнувањето на одржливиот развој.
Инаку,на овогодишниот самит како што истакна директорката на РЕДИ, Надире Реџепи, работат со посебен фокус кон зелена агенда и дигитална агенда.

За медиумите посочи дека самитот е да воспостави дијалог и размена на знаења и пракси што се однесуваат во најголемите предизвици и можности што ромските претприемачи, ромската заедница, невработените и младите Роми се соочуваат со тоа, и само преку дијалог е можност да се воспоставиме препораки и решенија што ќе придонесат за економски раст и развој во ромската заедница,укажа Реџепи.

Roma Press