Bukarno dikhipe bašh prevencija thar dejbe zor upral tikore čhave

750

Општина Шуто Оризари во знак на поддршка на СОС Детско село учествуваше на работната средба за превенција од насилство и презентација на политиките за заштита на деца од злоупотреба – реагирање и постапување. На работната средба беа присутни претставници од основните училишта на територија на Општина Шуто Оризари, претставници од градинката ,,8-ми Април”, дефектолози, социјални работници, психолози и останати претставници од релевантни институции. Работната средба ја отвори г-ѓа Јулијана Шумкоска – Програмски менаџер на СОС програма за социјална превенција. Таа во своето излагања зборуваше за програмата за поддршка на деца во социјален ризик која вклучува унапредување на детскиот и психосоцијалниот развој и дневни активности со деца и родители. Советничката за образование на Општина Шуто Оризари Рамиза Сакип истакна дека локалната самоуправа активно работи на приоритизирање на децата односно на нивната заштита, сигурност и  развој.

I Komuna  Šuto Orizari ki ikerin  thar o SOS – Čhavorikano gav lela than  ko bukarno dikhipe  bašh prevencija thar i zor thaj prezentacija  e politike  bašh arakjipe e čaven tharo bilače ikerina-thaj sar te iklolpes ko anglalipe.

Khi bukarni bešin  lele than pretstavnikoja  thare fundavne siklovne khi komuna Šuto Orizari, pretstavnikoja thar I gradinka 8-mi April, defektolozija, socijlanikane bukarne, psiholozija thaj e avera pretstavnikoja  thar relevatna institucie.

Konsileskkro pretstavniko bašh Edukacija khi komuna Šuto Orizari Ramiza Sakip vakerga  bašh o lokalno korkoro buthi kjeripe aktivnikane kerena buti  ko prioriteti  e čhavorengoro thaj olengoro arakhjipe, siguriteto thaj angle đajbe.

Hazri kerga:Neđmedin A.-Roma Press