Jektofori ko sajti thar srbijako ministeriumo te ovel hramope thaj khi Romani čhib

913

Веб-страницата на Министерството за градежништво, транспорт и инфраструктура,  ќе биде преведена на ромски јазик, што претставува уникатен потег во Србија и во регионот, бидејќи за прв пат ќе биде преведен и локацијата на државната институција на Балканот на овој јазик. Иницијативата беше иницирана од вицепремиерот на Владата на Србија и министерката Зорана Михајловиќ, која е и шеф на Координативното тело за следење на спроведувањето на Стратегијата за социјална инклузија на Ромите и Ромките во Србија.

Veb rig thar Ministeriumo bašh thanaribe, transporti thaj infrastruktura, ka ovel iramo hem khi Romani čhib, odoleja so sikavkerelapes jek baro unikatnikano piro po angle ki Srbija thaj ko balkano, soske akava thano o jekto fori  te ovel iramo ki aver čhib i lokacija  e raštrakere institucijako ki Romani čhib.

Inicijativa sas resardi  thar vice premieri ki Rađji thar Republika Srbija  thaj  ministeriumi Zorana  Mihajlovik,  sav ikherela o šefo thar Koodinitivnikano bedeni bašh dikhlaripe  thaj legaripe  i Strategija  prekal socijalnikani inkluzija e Romengiri thaj Romajna  ki Srbija.

Mihajlovik mangela ko akava šajdipe  te lel than  ko pošukar čhane  đji informiribe, ikeripa thaj aktivitetija  thar Ministeriumo  thgaj o sasto timi  e Rađjakoro  savi isilen bari mangin te ikerkeren  efektivnikano lejiba than  i Romani khedin  ko sasoitnipa, aso ko akava šajdipa , akharge thaj sa e avere ministeriumen  te keren ulavde disave saikerina  save si importatna e Romane khedinake  thaj te leljaren olengoro than  olengere čibjaja, vakerelapes ko havlaribe.

Hazri kerga:Nedmedin A.-Roma Press